تأثیر نوسانات زمانی فرسایندگی باران بر تغییرات فصلی رسوب دهی معلق (مطالعه ی موردی: حوزه کسیلیان)

نویسندگان

  • اسدی, حسین
  • بیات, رضا
  • عرب خدری, محمود
  • گرامی لوشابی, زهرا
چکیده

Erosion rate has temporal variability and shows a cyclic fluctuation in each year as well as the factors influence it due to the seasonality of climate. This study was done to determine the seasonal variability of rainfall erosivity and suspended sediment and also to found out critical times in term of erosion risk in Kasiliyan watershed. The appropriate indices of monthly rainfall erosivity were determined for the aforementioned watershed based on regression analysis between EI30 and several easily accessible indices for 27 rain gauges inside and around the watershed. Finally, monthly maps of erosivity were produced by Kriging method. For estimating the suspended sediment, we used a combination of sediment rating curve of mean loads within discharge classes and average daily discharge data. Then, correlation between monthly sediment loads and corresponding erosivities was investigated. The results showed a strong seasonality for both rainfall erosivity and suspended sediment. Two peaks were observed in annual erosivity/precipitation in Kasilian basin, one in the late fall in Aban and Azar (Iranian month equal to Oct. 23 to Nov. 21) which was 41 MJmmha-1h-1 and another in spring in Farvardin (Iranian month equal to Mar. 21 to Apr. 20  which was 24 MJmm ha-1h-1(. A change in precipitation type (rain to snow) due to the change in temperature is a possible reason for lower rainfall erosivity during winter. In contrast, the suspended sediment showed just one peak during spring in Farvardin (equal to Mar. 21 to Apr. 20 which was 13175 ton). Absorption of early rains by dry soils in the fall is most probable reason for little runoff and consequently low rate of sediment (3300 ton during Aban) in the outlet of watershed.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نوسانات فصلی فرسایندگی باران بر تغییرات زمانی رسوبدهی معلق

شدت فرسایش در زمان های مختلف متغیر و دارای نوسان های فصلی می باشد. نیروی فرسایندگی منتج از باران (در مراحل اولیه فرسایش آبی) با کندن ذرات خاک و ایجاد رواناب سطحی، مهم ترین تأثیر را در پدیده ی فرسایش دارد که این فاکتور نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی، دارای تغییرات زمانی و مکانی است. این مطالعه با هدف تعیین تغییرات زمانی فرسایندگی باران و رسوبدهی و تعیین زمان های بحرانی از نقطه نظر خطر فرسایش در سه ح...

ارزیابی مقایسه ای تغییرات فصلی پوشش گیاهی با نوسانات فرسایندگی باران و تولید رسوب

فرسایش خاک از مهم ترین معضلات زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان است، که اثرات مخربی بر تمام اکوسیستم های طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد. فرسایش و برخی از عوامل موثر بر آن نظیر فرسایندگی و پوشش گیاهی دارای چرخه فصلی هستند. اطلاعات کافی درازمدت از این چرخه از الزامات مدیریت صحیح این معضلات است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تغییرات زمانی پوشش گیاهی و فرسایندگی و تاثیر آن بر میزان تولید رسوب در دو...

15 صفحه اول

بررسی تغییرات غلظت رسوب معلق در سیلاب‌های فصلی ناشی از باران و ذوب برف

غلظت رسوب در رودخانه­‌ها و به­‌ویژه در رودخانه­‌های فصلی متاثر از جریان ناشی از تغییرات باران و یا ذوب برف در مواقع سیلابی است. با توجه به این‌که آب­گیری و همچنین، عمر مفید مخازن سدهای احداث شده بر روی رودخانه­‌های فصلی به‌شدت وابسته به جریان­‌های سیلابی است، بررسی این موضوع، مهم و ضروری به‌نظر می­رسد. در پژوهش حاضر، تغییرات میزان غلظت رسوب معلق در سیلاب­ها و همچنین، رواناب ناشی از ذوب برف در ف...

متن کامل

بررسی تغییرات غلظت رسوب معلق در سیلاب های فصلی ناشی از باران و ذوب برف

غلظت رسوب در رودخانه­ ها و به­ ویژه در رودخانه­ های فصلی متاثر از جریان ناشی از تغییرات باران و یا ذوب برف در مواقع سیلابی است. با توجه به این که آب­گیری و همچنین، عمر مفید مخازن سدهای احداث شده بر روی رودخانه­ های فصلی به شدت وابسته به جریان­ های سیلابی است، بررسی این موضوع، مهم و ضروری به نظر می­رسد. در پژوهش حاضر، تغییرات میزان غلظت رسوب معلق در سیلاب­ها و همچنین، رواناب ناشی از ذوب برف در ف...

متن کامل

تغییرات رسوبدهی معلق تحت تاثیر چرخه فرسایندگی باران در حوزه آبخیز سرخاب

یکی از مهم‌ترین پیامد­های پدیده­ی فرسایش خاک، رسوبدهی است که شناسایی و بررسی نوع و مقدار رسوب تولید شده به دلیل اثرات آن بر محیط زیست، شبکه­های آبیاری، سدها و مخازن آب از درجه­ی اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین چگونگی تاثیر چرخه فرسایندگی باران بر تغییرات رسوبدهی معلق در حوزه آبخیز سرخاب واقع در استان لرستان انجام شد. ابتدا، شاخص فرسایندگی باران (EI30) 15 روزه و ماهانه، با تحلی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  176- 167

تاریخ انتشار 2017-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021