تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

نویسندگان

  • حوریه توکلی دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • علی عبادی دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • مهدی داوری استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • نصیبه توکلی حسنکلو دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده

به منظور بررسی تأثیر پتاسیم و نوع نیتروژن مصرفی بر فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان و تغییرات اسمولیتی گندم در مواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح بیماری (شاهد، آلوده)، سه سطح پتاسیم (80، 100 و 120 کیلوگرم پتاسیم در هکتار) و سه منبع نیتروژن (نیترات کلسیم، سولفات آمونیوم و تیمار ترکیبی شامل 75 درصد نیترات کلسیم و 25 درصد سولفات آمونیم) بود. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم­های سوپراکسید دیسمیوتاز، کاتالاز و پلی­فنل­اکسیداز و میزان پرولین و قندهای محلول در اثر بیماریFHB  و کاربرد پتاسیم و نیترات افزایش یافت. در مقابل، میزان پروتئین کل و لیزین در اثر بیماری FHB و کاربرد پتاسیم کاهش و میزان متیونین تحت تأثیر بیماری کاهش پیدا کرد. به نظر می­رسد بیماری سوختگی فوزاریومی گندم منجر به افزایش فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان می­شود و کاربرد پتاسیم و نیترات نسبت به کاربرد آمونیوم تأثیر بیشتری در کاهش آثار نامطلوب بیماری دارد، زیرا آمونیوم می­تواند میزان اسمولیت­ها و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان را کاهش دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر پتاسیم و نیتروژن بر تغییرات برخی متابولیت های گندم در مواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم

. برخی از عوامل بیماری زا در کاهش عملکرد و کیفیت این محصول نقش زیادی دارند که از آن جمله می توان به قارچ graminearum fusarium عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (fhb) اشاره کرد، که تولیدکننده فیتوتوکسین می باشد. در این پژوهش، تاثیر پتاسیم و نیتروژن بر بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. بذور گندم ...

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با ژن‌های کنترل کننده مقاومت به FHB در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، EST‌ موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، EST با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و QTL با استفاده از داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل‌های 3F و 5F حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ...

متن کامل

ایجاد نشانگر مبتنی بر PCR براساس ژن کاندیدای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله (PDR5) در گندم

ژن PDR5 (pleotropic drug resistance 5)کد کننده پروتئین ناقل ABC ) (ATP Binding Cassette است که با استفاده از هیدرولیز ATP در سم زدایی از سلول‌ها نقش دارد. جهت ایجاد نشانگر مبتنی بر PCR برای ژن کاندیدای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله (PDR5) در گندم ردیف‌های مشابه با این ژن با استفاده از نرم‌افزار DNASTAR همردیف شدند. آغازگرها با استفاده از نواحی حفظ شده و غیر حفظ شده این ژن طراحی شدند. تجزیه م...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

همبستگی بین رنگ دانه گندم با شدت آلودگی به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

به منظور بررسی همبستگی بین رنگ های مختلف بذر با شدت آلودگی به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم، در سال زراعی 77-1376 تعداد 121 ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساری و 189 ژنوتیپ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان تحت شرایط سیستم مه پاشی (Mist Irrigation) کشت گردیدند. پس از چند مرحله اسپرپاشی با قارچ عامل بیماری (آلودگی مصنوعی)، ارزیابی واکنش ژنوتیپ ها به بیماری و نیز تعیین درصد آلودگی دانه ها پ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  159- 171

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023