تأثیر پودر زنجبیل، گزنه و مخلوط هر دو بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده مقاله:

This experiment was conducted to investigate the effect of ginger and nettle powders and their mixture in comparison with antibiotic growth promoter in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 8 chicks per replicate in commercial broilers. The experimental treatments were:1) control (with no additive); 2) basal diet with 0.04% tetracycline antibiotic growth promoter (50% mixed in feed); 3, 4 and 5): basal diet with 1% ginger powder, 1% nettle powder and 1% of mixed ginger powder and nettle powder, respectively. The results showed that the highest weekly weight gain in the period of 21-35 days was related to the treatment group of 0.04% antibiotic growth promoter followed by the treatment group containing 1% nettle powder, which was statistically significant when compared with other dietary treatments (P< 0.05). In conjunction with the increased feed consumption in the period of 1-7 days of age, treatment groups with 1% ginger powder showed the highest value with statistically significant difference among other experimental groups (P< 0.05). In the sixth week of trial, treatment containing 1% ginger powder resulted in significant reduction in blood cholesterol levels compared to other experimental groups (P< 0.05). With regard to carcass characteristics, feed conversion ratio and other blood parameters no significant changes was noticed among all treatments in different week intervals (P>0.05). According to the archived results, ginger powder and nettle powder and their mixture can be considered as a relatively suitable alternative to antibiotic growth promoters for improvement of broiler performance.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

در این تحقیق اثر عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی مداوم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با استفاده از 300 قطعه جوجه­ گوشتی سویه کاب در قالب طرح کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2× 2  با 4 تیمار و 5 تکرار با 15 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز به مورد اجرا گذاشته شد. تیمار­ها شامل گروه 1- عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی، 2- عادت­...

متن کامل

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted...

متن کامل

بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثر  بذر گیاه دارویی خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار  از 0 تا 42 روزگی  انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون استفاده از بذر خارمریم) و سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد بذر خارمریم بود. در پایان دوره آزمایش دو پرنده از هر تکرار جهت بررسی قسمت­های مختلف لاشه و...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی

     Current experiment was conducted to determine the effect of different levels of earthworm meal (Eisenia fetida) on performance, carcass characteristics and blood parameters of broiler chickens. For this purpose, a completely randomized design with four levels of earthworm meal as treatments (0, 2%, 4% and 6%) using 96 day old Ross male chicks were performed. Each treatment consisted of 4 r...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 20

صفحات  36- 42

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023