تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس‌زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

نویسندگان

  • ترابی, آذرخش
  • جوهرعلی, ابوبکر
  • سلوکی, محمود
  • عبادی, علی اکبر
چکیده مقاله:

This study was set up in the research station of Rice Research Institute of Iran (RRII) to determine the response of three hetrotic Indica × Indica rice hybrids (Bahar1, IR75221H and IR69688H) to anther culture on four induction media (N6, modified N6, chu and modified chu). To evaluate hybrids, the percentage of calluses which had been made from anthers in early uni- to mid- uninucleate stage and the number of regenerated plantlets of calluses in those media were determined. The results indicated that genotype, composition of callus induction medium and their interactions significantly affected callus percentage, total plant regeneration and production of green and albino plants. IR75221H hybrid was considerably superior for callus induction (1/64%) and Bahar1 hybrid was the most desirable for producing of green plants (3/43%) and total regeneration (12/24%). IR75221H hybrid produced higher albino plant (10/66%) and IR69688H hybrid produced lower albino plant (6/45%). The best medium culture in the case of callus induction was modified N6 (2%) and total regeneration (21/82%) produced green plant (5/6%), and albino plant (16/22%) was modified Chu among all media culture. However, genotypes showed different results in each media culture, and responses to hybrid of anther culture was low, but by changing the media culture we increased the response of culture.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ژنوتیپ و محیط کشت کالوس زایی بر کارایی کشت بساک هیبریدهای برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک

در این تحقیق پاسخ به کشت بساک سه هیبرید برنج ایندیکا × ایندیکای هتروتیک (بهار1، ir75221h و ir69688h) روی چهار محیط کشت کالوس زا (n6، n6 تغییریافته، chu و chu تغییریافته) در مؤسسه تحقیقات برنج کشور بررسی شد. هیبرید های مورد مطالعه از طریق تعیین درصد کالوس های ایجاد شده از بساک های مرحله اواسط تک هسته ای تا اوایل مرحله دو هسته ای و تعداد گیاهچه های باززایی شده از کالوس ها در محیط های کشت فوق، مور...

متن کامل

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از f1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های fj1 ، fj4 ، g1 و l8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم

این تحقیق در جریان سالهای 76-1375 در آزمایشگاه کشت بافت در مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای ایران انجام گرفت.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 47

صفحات  209- 216

تاریخ انتشار 2009-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023