تأثیر کاربرد کودهای آلی روی برخی خواص فیزیکی خاک

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر برخی کودهای آلی بر شکل‌های شیمیایی روی در فاز جامد خاک و ارتباط آن با جذب روی در گندم

Organic fertilizers affect soil chemical and physical properties, particularly chemical forms of zinc in soil solid phase and thereby improve soil Zn availability. The present field study was aimed to evaluate the effects of organic and chemical fertilizer (zinc sulfate) on different zinc fractions in soil solid phase of rhizosphere in two successive years in Rudasht Research Field, Isfahan. Tr...

متن کامل

ارزیابی ماندگاری تأثیر کاربرد کودهای آلی، اوره و سولفات روی بر ویژگی‌های خاک در تناوب کلزا- گندم

In order to investigate the persistence of organic amendments, nitrogen and zinc effects on soil characteristics in rapeseed-wheat rotation, a factor analysis was conducted in a complete random design with three replications in two consecutive years in a greenhouse. Treatments in the first year consisted of N fertilizer, municipal waste compost, vermicompost, sheep manure. The control consisted...

متن کامل

پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

یک راه برای بهبود¬دادن ویژگی¬های زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک و نگهداشت کربن در خاک، افزایش درون¬داد کربن آلی از راه برگرداندن مانده¬های گیاهی و کود¬های جانوری است. نمونه های خاک برداشت شده از لایه 0- 30 سانتی¬متر یک زمین کشاورزی با مانده¬های یونجه، گندم و خاک اره آسیاب شده در نسبت 20 گرم کود در یک کیلو¬گرم وزن خشک خاک تیمار و در دمای آزمایشگاه و رطوبت گنجایش کشاورزی برای 120 روز نگهداری شد. پس ...

متن کامل

تعیین شکل‌های فسفر آلی در یک خاک آهکی متأثر از کشت گندم و کاربرد کودهای آلی

کودهای آلی به عنوان یک منبع بسیار مناسب از لحاظ فسفر برای تولید محصول در کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار می-گیرند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر کوتاه مدت (100 روزه) لجن فاضلاب، کود گاوی و کود مرغی بر شکل‌های آلی فسفر و قابلیت دسترسی آن‌ها توسط گندم در یک خاک آهکی از استان کرمان انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل تیمارهای شاهد و سطوح 2 و 4 درصد لجن فاضلاب، کود گاوی و کود مرغی در ...

متن کامل

تأثیر زمانی‌چند مالچ‌‌ روی خصوصیات فیزیکی خاک

مالچ‌ها‌ نه تنها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیر‌گذار می‌باشند بلکه میزان نفوذپذیری‌ را نیز بهبود می‌بخشند. در این تحقیق تأثیر بقایای گندم، ذرت، خاک اره، برگ و سوپرجاذب A200 بر خصوصیات فیزیکی خاک شامل جرم مخصوص ظاهری، ظرفیت نگهداری آب و نفوذ آب به خاک در مدت چهار‌ ماه بررسی شد. تأثیر مالچ‌ها در حالت خاک‌ورزی و بدون خاک‌ورزی در قالب طرح بلوک‌های تصادفی و آزمون اسپلیت پلات در زمان مطالعه گر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 2

صفحات  99- 116

تاریخ انتشار 2012-11-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023