× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر یک دوره تمرینات ورزش مغزی بر توجه مداوم مردان سالمند

نویسندگان

  • اسماعیل صائمی استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
  • رسول عابدان زاده استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
  • مریم توتک دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

  شناخت مسائل مربوط به سالمندی یا سالمندی موفق از چالش‌‌های پیش روی هر اجتماعی می‌باشد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات مغزی بر توجه مداوم مردان سالمند بود. در مطالعه نیمه تجربی حاضر به روش هدفمند 30 مرد سالمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوی 15 نفری تجربی (میانگین سنی: 41/4±85/76) و کنترل (میانگین سنی: 24/3±/08/77) قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان هر دو گروه، آزمون عملکرد پیوسته کانرز را برای ارزیابی توجه مداوم در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به طور کاملاً مشابه هم انجام دادند. گروه تجربی در طی هشت هفته، هفته‌ای دوبار و هر جلسه 30 دقیقه به اجرای تمرینات ورزش مغزی پرداختند. داده‌ها توسط آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مرکب و آزمون‌های تعقیبی تی مستقل و وابسته در سطح معناداری 05/0≥P به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان‌دهندۀ معناداری تعامل آزمون و گروه بود (05/0>P). نتایج آزمون‌های تک‌متغیره نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل در تمامی متغیرهای وابسته تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>P). سپس بررسی بیشتر توسط آزمون‌های تی وابسته و مستقل به ترتیب بازگوکنندۀ تفاوت معنادار بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای گروه تجربی و همچنین تفاوت معنادار بین گروه تجربی و کنترل در پس‌آزمون بود (0025/0>P). با توجه به مقادیر میانگین گروه‌ها مشخص شد که گروه تجربی دارای عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل بوده است. بنابراین، به مربیان و شاغلین در امر ورزش پیشنهاد می‌شود برای بهبود حفظ توجه برای انجام کارها و فعالیت‌ها، از این روش جدید تمرینی استفاده شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: سیستم حس پیکری نقشی مهم در کنترل تعادل دارد و کاهش ناشی از افزایش سن در عملکرد سیستم حس پیکری نقش مهمی در زمین خوردن سالمندان دارد. تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری می‌توانند با تحریک گیرنده‌های حس عمقی در بهبود تعادل نقش مهمی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم انجام گرفته است. روش بررسی: 30 نفرمرد سالمند سالم (80-60 س...

مقدمه: امروزه شرکت در فعالیت بدنی در پیش گیری از بیماری های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر شدت درد زانو، میزان علایم و مشکلات عملکرد حرکتی در فعالیت های روزانه، ورزشی، تفریحی و کیفیت زندگی مردان ورزشکار سالمند بود. مواد و روش ها: 15 معلم تربیت بدنی مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن 47/6 ± 57 سال، قد 49/8 ± 4...

مقدمه: سیستم حس پیکری نقشی مهم در کنترل تعادل دارد و کاهش ناشی از افزایش سن در عملکرد سیستم حس پیکری نقش مهمی در زمین خوردن سالمندان دارد. تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری می توانند با تحریک گیرنده های حس عمقی در بهبود تعادل نقش مهمی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم انجام گرفته است. روش بررسی: 30 نفرمرد سالمند سالم (80-60 س...

فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) که از نظر ساختاری شبیه فاکتور رشد عصبی است، در قسمت هیپوکامپ تولید می‌شود و یکی از فاکتورهایی است که در دوران سالمندی در اثر فقدان فعالیت کاهش می‌یابد. کاهش BDNF بر حافظه، یادگیری و شناخت، ، جذب غذا و متابولیسم انرژی تأثیر می‌گذارد و سبب اختلال رفتاری می‌شود؛ با فعالیت ورزشی می‌توان این کمبود را جبران و حتی از بروز آلزایمر جلوگیری کرد. هدف از اجرای این پژوهش...

Objectives The present study investigated the effect of kyphosis correction exercise program on physical function, balance, and the quality of life in older men with hyperkyphosis. Methods & Materials Twenty-four men with kyphosis of ≥50° were randomly assigned into an intervention group (n=12, with Mean±SD age=68.75±2.67 years, Mean±SD height=173.66±3.75 cm, Mean±SD weight=73.5±4.75 kg), and ...