تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

نویسندگان

  • اسماعیل نصیری استادیار مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
  • الهام شفیعی راد دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
  • امین عیسی نژاد استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: بر اساس شواهد موجود، فعالیت ورزشی منظم می­تواند موجب کاهش التهاب مزمن شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطح سرمی اینترلوکین 10 و ترکیب بدنی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود. روش تحقیق:  22 زن غیرفعال از زنان میانسال شهر پردیس دارای اضافه وزن (25p استفاده شد. یافته ها: درصد چربی (002/0=p)، شاخص توده بدنی (01/0=p)  و نسبت دور کمر به دور لگن (04/0=p) گروه تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد، در حالی­که توده بدون چربی (11/0=p) و سطح سرمی اینترلوکین 10 (52/0=p) تغییر معنی دار نکرد. نتیجه گیری: فعالیت ورزشی استقامتی از طریق بهبود ترکیب بدنی می­تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری های مرتبط با اضافه وزن و چاقی داشته باشد؛ اما برای برای دست یابی به اثرات ضد التهابی این نوع فعالیت ورزشی، احتمالا به مطالعات بیشتری نیاز است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر 8 هفته تمرینات همزمان بر سطوح لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان غیرفعال دارای اضافه وزن

اهداف:هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر8هفته تمرین موازی  برسطوح سرمی لپتین، ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدی مردان غیرفعال دارای اضافه وزن است. مواد و روش­ها:30مرد جوان با دامنه سنی 19تا 25سال و شاخص توده بدن 25 تا 28کیلوگرم بر متر مربع، به صورت تصادفی در سه گروه تمرین همزمان هوازی تناوبی-سونا، هوازی تداومی-سونا و تمرین قدرتی-سونا (هرگروه10نفر) قرارگرفتند. آزمودنی­ها 3جلسه درهفته تمرین هوازی و قدرتی را در ر...

متن کامل

اثر هشت هفته تمرین زومبا بر ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن

زمینه و هدف: بی تحرکی یکی از عواملی است که باعث افزایش چاقی می شود.تمرینات ورزشی زومبا اثر مثبتی بر ترکیب بدنی و میزان کالری سوزی و همچنین بهبود استقامت قلبی- عروقی افراد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب زومبا بر ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: 29نفر از افراد  زن داوطلب شرکت کننده در تمرینات ورزشی منتخب زومبا شعبه 2 باشگاه ورزشی آرتای شهر شیراز به ...

متن کامل

تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق

زمینه و هدف: مطالعات، نشان‌دهنده نقش تنظیمی منفی میوستاتین در رشد عضله اسکلتی است. در مطالعه حاضر تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات سطح سرمی میوستاتین و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی، تعداد 16 نفر از هنرجویان آموزشکده فنی و حرفه‌ای محمد نراقی کاشان با شاخص توده‌بدنی بین 35-30، به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و ش...

متن کامل

تأثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین و اینترلوکین- 10 در مردان دارای اضافه وزن

زمینه و هدف: هورمون آیریزین با ورزش کردن، از سلول عضله آزاد شده و اثرات مفید خود را از طریق افزایش مصرف انرژی نشان می‌دهد، همچنین با توجه به خاصیت ضدالتهابی اینترلوکین - ۱۰ در پاسخ به التهاب سیستمیک، این تحقیق با هدف تعیین اثر یک دوره فعالیت تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین و اینترلوکین - ۱۰ در مردان دارای اضافه وزن انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۲۰ مرد (در محدوده سنی ۴۵-35 سال و تود...

متن کامل

تأثیر شش هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی و سطح سرمی IL-10 در زنان میانسال چاق

مقدمه: اینترلوکین 10 (IL-10)، یک سایتوکین ضد التهابی است که سطوح آن در حضور چاقی و بیماری‌های وابسته کاهش می‌‌یابد. با توجه به عدم مطالعات کافی در این زمینه بر روی زنان چاق سالم یا بیمار، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تمرینات کوتاه مدت هوازی بر سطوح سرمی IL-10 در زنان چاق انجام گرفت. روش‌کار: این مطالعه در تابستان سال 1395 بر روی 30 نفر از زنان چاق میانسال کم‌تحرک (با شاخص توده بدنی بیشتر یا مس...

متن کامل

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر میزان vegf سرمی در زنان با اضافه وزن

زمینه و هدف: تمرینات استقامتی موجب افزایش چگالی مویرگی عضله اسکلتی و عضله قلبی می شود. فاکتور رشد اندوتلیال عروق (vegf) مهم ترین فاکتور درگیر در فرایند آنژیوژنز می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فاکتور رشد اندوتلیال عروق (vegf) و ترکیب بدنی در زنان دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد 20 زن سالم غیرفعال داوطلب با میانگین سنی 77/2±15/25 سال و شا...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 11

صفحات  49- 56

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023