× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تأثیر Mathematica بر تدریس و یادگیری ریاضیات مهندسی

نویسنده

  • محرم حبیب نژاد کورایم دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

آموزش ریاضیات به دانشجویان رشته های مهندسی، آنها را در حدی با ریاضیات آشنا می کند که برای تخصص آینده آنها کافی باشد. با پیشرفت سریع کامپیوترها شرایط کارخانه ها نیز به سرعت تغییر می کند و آموزش ریاضیات نیز ناگزیر باید تغییر یابد. دانشجویان یا مهندسان آینده به این سمت هدایت می شوند که ریاضیات را با نوشتن برنامه های ساده بر مبنای پیش فرضهای ریاضی درک کنند. هنگام حل یک مسئله، دانشجویان برنامه هایی می نویسند که ساده هستند، ولی برای حل مسایل وسیع تر و پیچیده تر کارایی ندارند. هنگام حل یک مسئله فنی واقعـی با یک نرم افزار ریاضی که توسط متخصصان نوشته شده است، وظیفه ماست که به مهندسان آینده یاد بدهیم که چگونه از نرم افزارهای ریاضی در دسترس استفاده کنند. در دوره زمانی 1378 ـ 1374 در مورد آموزش ریاضیات در گروههایی از دانشجویان آزمایشی را انجام دادیم تا بفهمیم چه نوع ترکیبی از آموزشهای کلاسیک با کارها کامپیوتری می تواند بهترین نتایج را بدهد. با توجه به آزمایشها، کامپیوتر یک خطر واقعی را به دنبال می آورد و آن نبود یک دید ریاضی درست در دانشجویان است و آنها فقط می پرسند که کدام کلید را باید فشار دهند. چنین مهندس دکمه ای، از فرضیات و شرایطی که بر مبنای آن الگوریتم مورد نظر کار می کند اگاه نخواهد بود، همچنین، او از محدودیتهای این الگوریتم نیز آگاهی نخواهد داشت. آزمایشهای بعدی نشان داد که ترکیب تقریباً مساوی از آموزش کلاسیک و آموزش به کمک کامپیوتر می تواند خیلی مؤثر باشد.

جستجوی کلمه کلیدی

ریاضیات مهندسی
یادگیری
MATHEMATICA

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آموزش ریاضیات به دانشجویان رشته های مهندسی، آنها را در حدی با ریاضیات آشنا می کند که برای تخصص آینده آنها کافی باشد. با پیشرفت سریع کامپیوترها شرایط کارخانه ها نیز به سرعت تغییر می کند و آموزش ریاضیات نیز ناگزیر باید تغییر یابد. دانشجویان یا مهندسان آینده به این سمت هدایت می شوند که ریاضیات را با نوشتن برنامه های ساده بر مبنای پیش فرضهای ریاضی درک کنند. هنگام حل یک مسئله، دانشجویان برنامه هایی ...

هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر تکالیف مشارکتی در یادگیری و یادداری ریاضی دانش‏ آموزان پرداخته است. روش: این پژوهش با روش شبه­ آزمایشی و با طرح پیش­ آزمون–پس ­آزمون انجام شد. جامعة آماری آن عبارت بود از دختران مقطع متوسطه پایه نهم شهر تهران با حجم نمونة 60 نفره در دو گروه گواه و آزمایش که به روش خوشه­ گیری تصادفی چند مرحله­ ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح پژوهش به‌مدت...

آیا یک مدرس می‌تواند دانشجویان را وادار به یادگیری ریاضی نماید؟ چگونه می توان دانشجویان را به مطالعه ریاضی تشویق کرد؟ برای تدریس ریاضیات، مدرس چه توانایی هایی باید داشته باشد؟ سازماندهی محتوای درس چگونه باید باشد؟ دستخط، لهجه و پوشش مدرس چه تاثیری بر کیفیت تدریس دارد؟ اینها سوالاتی هستند که همواره ذهن مدرسان دروس ریاضی را به خود مشغول می کند. این مقاله، که نویسنده آن ناشناس است، راهنمایی برای ت...

 رویکردهای سنتی تدریس در رشته¬های مهندسی و علوم عموماً از شکل قیاسی است، بدین معنی که تدریس با ارائه یک نظریه کلی در باره موضوع شروع می شود و در نهایت، با کاربرد آن نظریه در صنعت، زندگی، کار و مانند آن پایان می یابد. شیوه استقرایی تدریس در آموزش مهندسی فرایندی مغایر با شکل قیاسی را طی می¬کند. در رویکرد استقرایی موضوع مورد تدریس با ارائه یک مسئله ساده، یک مورد یا مشاهده ویژه شروع و در پایان به نظ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک دانشجویان فنی ـ مهندسی از کیفیت تدریس بر انتخاب رویکرد یادگیری است. به‌این‌منظوراز بین تمام دانشجویان دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نمونه350نفر(200 مرد و 150 زن) به روش تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس 36 پرسشی ادراک از کیفیت تدریس (تیلور و فیشر و فریزر، 1996) و همچنین  فرم کوتاه رویکردها و مهارتهای مطالعه و یادگیری (انتویسل و رامسدن، 2000) پاسخ دادند. برای تجزیه‌و...