تاثیرآموزش خودکارآمدی بر عملکرد رفتاری دانش آموزان در درس زیست شناسی

نویسندگان

  • سمیه اقا محمدی ندارد
  • سید ابراهیمی میرشاه جعفری دانشیار دانشگاه اصفهان
  • محمد رضا نیلی استادیار اصفهان
  • ندا پریشانی ندارد

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر آموزش به روش فعال فناورانه (teal) بر انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان در سال تحصیلی 89- 88 بود. روش پژوهش براساس ماهیت، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. برای دست بابی به هدف پژوهش، از بین دبیرستان های شهرستان خمینی شهر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی، دو کلاس 27 نفره در دو دبیرستان، یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آ...

در پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر سه رویکرد یاد دهی ـ یادگیری اکتشافی، تعاملی و انتقالی بر عملکرد یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی، از طرح شبه تجربی با سه گروه (60=1n، 71=2n و 63=3n) بهره گیری شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد یادگیری دانش آموزانی که با این رویکردها آموزش دیده اند، با هم تفاوت معنادار دارند؟ جهت پاسخ به این سؤال، 194 دانش آموز نمونه تحقیق در سه گروه مورد مطا...

بسیاری از دانش آموزان معتقدند درس فیزیک، یک موضوع انتزاعی است که یاد گرفتن آن مشکل می باشد. لذا باور فراگیران به توانایی خود در زمینه حل مسائل فیزیک یک ضرورت است. در این میان استفاده از راهبردهای یاددهی- یادگیری فعال، مورد تأکید بسیار می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک صورت پذیرفت. این پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع طرح...

مقدمه و اهداف اختلالات خواندن یکی از مشکلات عصب-شناختی است که سبب بروز مشکلات تحصیلی، روان­شناختی برای دانش­آموزان مبتلا می­شود. یکی از تکنیک­های درمانی در حوزه اختلال یادگیری ویژه خواندن جهت نرمال­سازی امواج مغزی این کودکان، روش نوروفیدبک است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن است. مواد و روش­ها مطالعه حاضر به روش نیمه­آز...

نقشه مفهومی یکی از راهبردهای یاددهی _ یادگیری است، که می تواند یادگیری معنادار را در فراگیران تسهیل کند. مقاله حاضر بر اساس یافته های پژوهشی تدوین شده است که در آن میزان اثربخشی استفاده از نقشه مفهومی در یادگیری دروس زیست شناسی، روانشناسی و فیزیک ارزیابی شد. برای این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 12 کلاس درسی به روش نمونه گیری هدفمند (6کلاس آزمایش و 6کلاس کنتر...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش مهارت خودکنترلی بر عزّت نفس دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه دوم شهرارومیه بود. طرح پژوهش حاضر یک مطالعۀ نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر هستند که در سال اول مقطع متوسطه دوم ارومیه که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه نهایی پژوهش شامل 26 نفر بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای در دو گر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود