تاثیر آموزش راهبردی خواندن زبان دوم در کارکرد خواندن زبان آموزان ایرانی و نگرش آنان نسبت به خواندن زبان دوم

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل تک متغیره کوواریانس استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد گروه تجربی در نگرش نسبت به خواندن بهتر از گروه کنترل عمل کرد. یافته ها نشان داد آموزش استراتژی خواندن در زبان دوم، بر درک مطلب خواندن و نگرش نسبت به خواندن تاثیر گذار است. توصیه می شود معلمان اهمیت استراتژی خواندن را درک کرده، و سهم نگرش مثبت بر روی نتایج خواندن زبان دوم را در نظر بگیرند. کلمات کلیدی: خواندن درک مطلب، استراتژی های خواندن، نگرش، زبان دوم

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دو روش خواندن : تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان

      هدف این تحقیق بررسی تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی  بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی بود. محققان 3 کلاس در سطح مقدماتی در کانون زبان ایران که شامل 90 زبان‌آموز مؤنث بود را انتخاب کردند و آنها را به صورت تصادفی به دو گروه تحقیق و یک گروه شاهد تعیین کردند. همگنی آنها در مهارت درک مطلب از طریق پیش آزمون برگرفته از آزمون کت تأیید شد و 66 زبان‌آموز (...

متن کامل

بررسی تاثیر تکنیک آموزش گروهی راهبردی خواندن بر کاهش اضطراب خواندن زبان آموزان

مطالعه حاضر تلاشی برای بررسی اثربخشی یک روش آموزش خواندن به نام خواندن گروهی استراتژیکی اصلاحی - -mcsr در کاهش اضطراب خواندن ​​زبان آموزان متوسط زبان انگلیسی بود. بر اساس یک طرح پیش آزمون و پس آزمون، mcsr با 64زبان آموززبان انگلیسی در سطح متوسط ​​انجام شد. آنها با توجه به mcsr بیش از دو و نیم ماه آموزش خواندن efl دریافت کردند . پرسشنامه ای به نام eflrai  در پیش آزمون و پس آزمونبه گروه ارائه شد....

متن کامل

نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

چکیده :در مطالعه حاضر رابطه بین باورهای دانشجویان سطح بالای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آگاهی فراشناختی وروش خواندن آنان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سه پرسشنامه سعی در یافتن ارتباط بین آگاهی فراشناختی و باورهای دانشجویان شده است و در مرحله دوم روش خواندن انها از طریق بلند فکر کردن، سوالهای برگشت به متن و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و...

متن کامل

تأثیر آموزش خودنظم‌بخشی خواندن و درک‌مطلب به زبان‌آموزان سطوح پیشرفته و متوسط بر نگرش آنان به خواندن در انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی: اجرای یک مدل یادگیری خودنظم‌یافته

توانایی تنظیم  و کنترل افکار، رفتار، انگیزه‌ها و اعمال برای رسیدن به اهداف خودنظم‌بخشی نام‌ دارد، و یادگیری خودنظم‌یافته متضمن برنامه‌ها و رفتارهایی استراتژیک برای تحقق اهداف یادگیری است. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا‌ آموزش مدل یادگیری خودنظم‌یافته  زیمزمن  و مویلان به  گروهی از دانش‌آموزان ایرانی بر نگرش آنان به خواندن در انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی تأثیر مثبت دارد. دیگر هدف آن ...

متن کامل

بررسی مهارت خواندن و اهمیت آن در آموزش زبان خارجی

اهمیت مهارت خواندن در بین دیگر مهارت های یادگیری زبان خارجی تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران هدف اصلی آموزش زبان خارجی و زبان دوم را کسب این مهارت عنوان کرده اند همین اهمیت وافر و شایان توجه نگارنده را بر آن داشت تا به تحقیقی پیرامون این مهارت بپردازد. در این تحقیق، (هدف خواندن، بلند خوانی یا ایجاد ارتباط بین نماد نوشتاری و صوت اهمیت مهارت خواندن، انواع خواندن، چگونگی فراگیری مهارت خواندن فعا...

متن کامل

رابطه انگیزش خواندن و دانش پیشین با درک خواندن زبان آموزان غیرفارسی زبان

در مطالعه حاضر، تأثیر متغیرهای دانش پیشین و انگیزش خواندن در پیش بینی درک خواندنِ زبان آموزانِ غیرفارسی در مورد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.به این منظور، 42 نفر از زبان آموزان سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی در آزمون درک خواندن زبان فارسی و دانش پیشین وانگیزش خواندن شرکت کردند.نتایج تحلیل داده ها نشان داد که هر دو متغیر انگیزش خواندن و دانش پیشین رابطه معناداری با در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  133- 151

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023