تاثیر استفاده از پوشش ترکیبی پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکا(Clupeonella delicatula) در زمان نگهداری سردخانه ای

نویسندگان

  • عباسعلی مطلبی موسسه تحقیقات شیلات ایران کرج.
  • مینا سیف زاده مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان انزلی
چکیده مقاله:

       این تحقیق جهت بررسی امکان استفاده از فیلم خوراکی برای بسته بندی ماهی کیلکای سر زده شکم خالی و ارزیابی کیفی آن انجام شد. بدین ترتیب ماهی کیلکای مورد نظر با  ترکیبی از پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات در غلظت های 12 و 5/0 درصد در دو زمان 2 و 4 ساعت تیمار سازی گردید. تیمار ها  در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. تیمارها در حضور شاهد (نمونه کیلکا بدون استفاده از فیلم خوراکی) در زمان های یک روز، یک ماه تا پایان ماه ششم بصورت ماهیانه از نظر ارزش غذایی، باکتریایی، شیمیایی و حسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج شمارش کلی باکتری های مزوفیل و گرمادوست و باکتری استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار زمان 4 ساعت نسبت به زمان 2 ساعت از کاهش بیشتری برخوردار بود. آلودگی به باکتری های کلی فرم، اشرشیا کلی و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. ارزش غذایی در نمونه های پوشش شده در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری نشان نداد(05/0 P). نمونه های آزمایشی تا پایان مدت زمان سردخانه گذاری از کیفیت خوبی برخوردار بودند، اما نمونه شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داده بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر استفاده از پوشش ترکیبی پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکا(clupeonella delicatula) در زمان نگهداری سردخانه ای

این تحقیق جهت بررسی امکان استفاده از فیلم خوراکی برای بسته بندی ماهی کیلکای سر زده شکم خالی و ارزیابی کیفی آن انجام شد. بدین ترتیب ماهی کیلکای مورد نظر با  ترکیبی از پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات در غلظت های 12 و 5/0 درصد در دو زمان 2 و 4 ساعت تیمار سازی گردید. تیمار ها  در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. تیمارها در حضور شاهد (نمونه کیلکا بدون استفاده از فیلم خوراکی) در زمان های یک روز...

متن کامل

بررسی استفاده از آب پنیر بر کیفیت ماهی کیلکا طی زمان نگهداری در سردخانه

این پروژه با هدف افزایش مدت زمان ماندگاری سردخانه ای و جلوگیری از تغییر رنگ ماهی کیلکا در سردخانه انجام شد. برای پوشش کردن ماهی کیلکا از پروتئین آب پنیر در غلظت های 3 و 9 درصد در زمان شروع استفاده شد. از کیلکای بسته بندی شده در ظروف یک بار مصرف با پوشش سلوفان به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. نمونه ها به مدت شش ماه در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. شمارش کلی باکتری ها و باکتری استافیلوکو...

متن کامل

تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula )

این پروژه جهت ارزیابی استفاده از غلظت 1 درصد سدیم آلژینات برای افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل کیلکای پوشش دار بدون ماندگاری در محلول سدیم آلژینات (زمان صفر)، کیلکای پوشش شده به مدت 2 ساعت و کیلکای پوشش شده به مدت 4 ساعت ماندگاری در محلول سدیم آلژینات و کیلکای بدون پوشش (کیلکای شاهد) هستند. نمونه های پوشش دار و شاهد به م...

متن کامل

اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه

هدف از این تحقیق بررسی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر کیفیت ماهی کیلکای  سر و دم زده شکم خالی در سردخانه  می باشد. پوشش خوراکی سدیم آلژینات در چهار غلظت مختلف  (25/0، 75/0، 25/1 و 75/1 درصد) تهیه شد. کیلکاهای سر و دم زده شکم خالی به مدت یک ساعت پوشش داده شدند و سپس در ظروف پلی اتیلن با پوشش سلوفان بسته بندی شده و در دمای 18-  درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مقدار آهن هم (heme)، ph  و آزمایشات ارگ...

متن کامل

تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (clupidaes delicatula )

این پروژه جهت ارزیابی استفاده از غلظت 1 درصد سدیم آلژینات برای افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل کیلکای پوشش دار بدون ماندگاری در محلول سدیم آلژینات (زمان صفر)، کیلکای پوشش شده به مدت 2 ساعت و کیلکای پوشش شده به مدت 4 ساعت ماندگاری در محلول سدیم آلژینات و کیلکای بدون پوشش (کیلکای شاهد) هستند. نمونه های پوشش دار و شاهد به م...

متن کامل

اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

  هدف از این تحقیق بررسی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر کیفیت ماهی کیلکای  سر و دم زده شکم خالی در سردخانه  می‌باشد. پوشش خوراکی سدیم آلژینات در چهار غلظت مختلف  (25/0، 75/0، 25/1 و 75/1 درصد) تهیه شد. کیلکاهای سر و دم زده شکم خالی به مدت یک ساعت پوشش داده شدند و سپس در ظروف پلی‌اتیلن با پوشش سلوفان بسته‌بندی شده و در دمای 18-  درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مقدار آهن هم (Heme)، pH  و آزمایشات ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 8

صفحات  39- 52

تاریخ انتشار 2011-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023