تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia

ثبت نشده

چکیده

کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی مهمترین محدودیت برای رشد گیاهان در مناطق خشک می‌باشد. استفاده از مواد اصلاح کننده خاک، یکی از روش­های گوناگونی است که در مناطق خشک، با هدف کاهش تنش خشکی، مورد استفاده قرار می­گیرد. به منظور ارزیابی تاثیر سه نوع ماده اصلاح کننده خاک و تنش خشکی بر ویژگی­های رشد و نمو گیاه اشنیان، پژوهشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 12 تکرار انجام شد. در این تحقیق سه سطح برای هر یک از مواد، استاکوزورب (صفر، 1 و 3 گرم در لیتر خاک)، زئولیت (صفر، 10 و 15 درصد وزنی) و پلی‌الکترولیت آنیونی جهت تثبیت خاک (صفر، 05/0 و 07/0 درصد وزنی)، در نظر گرفته شد. تیمار آبیاری قبل از 4 برگی شدن نهال­ها اعمال نشد و آبیاری همه گلدان­ها، هر 3 روز یکبار انجام شد. پس از این مرحله سه سطح آبیاری (4، 8 و 10 روز یکبار) برای نهال­ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که به غیر از تاثیر منفی فراجاذب استاکوزورب بر درصد سبز شدن بذر اشنیان از سطح گلدان، هر سه ماده در شرایط تنش خشکی بر ویژگی­های رشدی گیاه اشنیان، تاثیر مثبت داشتند، به‌طوری‌که 10 درصد وزنی زئولیت باعث افزایش معنی­دار درصد سبز شدن بذر نسبت به تیمار شاهد (خاک فاقد مواد اصلاح کننده) ­گردید. اکثر شاخص­های رشدی گیاه اشنیان در تیمارهای 10 درصد وزنی ماده معدنی زئولیت (کلینوپتیلولایت)، 1گرم استاکوزورب در لیتر خاک و 07/0 درصد وزنی پلی­الکترولیت و آبیاری 8 روزه با تیمار شاهد (خاک بدون مواد اصلاح کننده و آبیاری 4 روزه) اختلاف معنی­دار نداشت. با توجه به تاثیر مثبت بر ویژگی­های رشدی گیاه، فراوانی طبیعی در ایران، استخراج آسان و در نهایت قیمت اقتصادی زئولیت کلینوپتیلولایت، به­کارگیری این ماده معدنی می­تواند گامی موثر جهت کاهش تنش خشکی در فرایند رشد گیاهان در مناطق خشک و توسعه پایدار در کشور باشد. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی مهمترین محدودیت برای رشد گیاهان در مناطق خشک می باشد. استفاده از مواد اصلاح کننده خاک، یکی از روش­های گوناگونی است که در مناطق خشک، با هدف کاهش تنش خشکی، مورد استفاده قرار می­گیرد. به منظور ارزیابی تاثیر سه نوع ماده اصلاح کننده خاک و تنش خشکی بر ویژگی­های رشد و نمو گیاه اشنیان، پژوهشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 12 تکرار انجام شد. در...

با توجه به تخریب شدید مراتع ایران در دهه‌های اخیر و نیز محدودیت منابع آب در این کشور به دلیل واقع شدن در منطقه جغرافیایی خشک و نیمه‌خشک، بهره‌گیری از فن آوری‌های نوین برای افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک ضرورت دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سه ماده اصلاح‌کننده خاک شامل پلیمر سنتزی، بیوپلیمر، و بیوپلیمرهمراه نانوسیلیس بر ویژگی‌های رشد گیاه شامل درصد سبز شدن بذر، استقرار و ارتفاع گیاهچه د...

سابقه و هدف: برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک توجه به ویژگی‌های فیزیکی خاک به‌خصوص ساختمان خاک ضروری است. ویژگی‌های فیزیکی خاک با اضافه کردن مواد آلی و معدنی بهبود می‌یابد. اضافه کردن برخی مواد آلی همواره باعث افزایش کارایی جذب عناصر و بهبود خصوصیات فیزیکی خاک می‌شود اما اثر برخی از مواد معدنی نظیر زئولیت علی رغم تأثیر مثبت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می‌تواند تأثیر منفی نیز داشته باشد که ا...

برای بررسی علل کاهش تراکم و خشک شدن یکی از رویشگاه‌های اشنان در شهرستان سمنان پس از بازدید از منطقه، سه سایت با شرایط بحرانی شدید، متوسط و ضعیف تعیین شد. در هر یک دو ترانسکت، یکی در جهت آبراهه‌ها و دیگری در جهت عمود بر آن مستقر شد. همین‌طور از پلات‌های 4 مترمربعی به‌طور سیستماتیک برای بررسی پوشش گیاهی استفاده شد. برای بررسی وضعیت خاک در هر ترانسکت یک پروفیل به عمق 150 سانتی‌متر حفر و تا عمق 120...

کمبود مواد آلی در اکثر خاکهای ایران موجب پدید آوردن مشکلاتی از قبیل ناپایداری ساختمان خاک، تراکم و در نتیجه تخریب اراضی شده است. یکی از روش‌های بهبود کیفیت خاک کاربرد کمپوست و بیوچار ارزان قیمت است. بیوچار ماده‌ای غنی از کربن است که از حرارت دادن بیومس در شرایط اکسیژن محدود تهیه می‌شود. هر چند بیوچار به عنوان اصلاح کننده ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک شناخته شده است اما تاکنون اطلاعات اندکی در ...

آب­گریزی خاک از درجات خفیف تا خیلی شدید در بسیاری از خاک­ها با بافت­های متفاوت، کاربری­های گوناگون اراضی و شرایط آب و هوایی مختلف گزارش شده است. این پدیده سبب کاهش نفوذپذیری، افزایش رواناب و فرسایش خاک می­شود. آب­گریزی می­تواند تحت تأثیر اصلاح­کننده­های خاک و یا در طول زمان تغییر یابد. در این پژوهش اثر دو اصلاح کننده آلی (پلی­وینیل­استات و پلی­اکریل­آمید هر یک در چهار سطح صفر، 05/0، 1/0 و 2/0 گ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود