تاثیر برش تک‌گزینی بر تنوع زادآوری گونه‌های درختی (مطالعه موردی: جنگل ناو اسالم، غرب گیلان، ایران)

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه اثر مساحت، شیب و جهت روشنه بر تنوع زادآوری گونه‌های درختی در راشستان آمیخته، سری دو از جنگل‌های ناو اسالم استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور 15روشنه با سه اندازه روشنه کوچک (200-100 مترمربع)، متوسط (300-200 مترمربع) و بزرگ (400-300 مترمربع) هرکدام با پنج تکرار انتخاب شد. نقاط شاهدی نیز با همین اندازه زیر تاج پوشش بسته در نظر گرفته شد. شیب در چهار کلاسه (30-20، 40-31، 50-41 و 50 درصد به بالا) طبقه‌بندی شد. سپس درصد زادآوری گونه‌های چوبی آن‌ها براساس مقیاس دومین در ریز قطعه نمونه‌های 4 متر مربعی ثبت شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های سیمپسون، شانون- وینر و غنا با افزایش اندازه روشنه افزایش معنی‌داری پیدا می‌کنند در حالی ‌که سطوح نقاط شاهد مجاور روشنه-ها بر شاخص‌های تنوع تأثیر معنی‌داری نداشت. در بین جهت‌های جغرافیایی و شیب‌های مورد بررسی بالاترین مقدار شاخص‌های تنوع به شاخص‌ شانون- وینر اختصاص داشته است. بر این اساس بیشترین مقدار شاخص شانون- وینر (203/2) و غنا (5) به جهت شما‌ل شرق و به شیب 50-41 درصد (18/2 و 5) اختصاص داشت. در حالی که بیشترین مقدار شاخص یکنواختی به شاخص کامارگو در جهت شرق (88/0) و به شیب 40-31 درصد (86/0) اختصاص داشته است. بر اساس نتیجه تجزیه واریانس، اختلاف معنی‌داری در بین شاخص‌های مذکور در جهت‌های مختلف جغرافیایی و شیب‌های مختلف مشاهده نشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تغییرات پوشش گیاهی جنگل تحت تأثیر عامل‌های متعددی قرار دارد که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها تاج‌پوشش درختان است. پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی تأثیر تاج‌پوشش باز و بسته درختان بر تنوع گونه‌های علفی در جنگل‌های ناو اسالم انجام شد. سه اندازه روشنه کوچک (100 تا 200 مترمربع)، متوسط (200 تا 300 مترمربع) و بزرگ (300 تا 400 مترمربع) هر کدام با پنج تکرار انتخاب شد. سطوح شاهدی نیز با همین اندازه زیر ...

یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت توده‌های ناهمسال صدمات بهره‌برداری بر درختان باقی‌مانده در جنگل است  که به‌طور معمول با گذشت زمان افزایش می‌یابد. در این پژوهش، فراوانی و حجم پوسیدگی تنه درختان پس از گذشت 15 سال از زمان ایجاد زخم تنه با استفاده از نمونه‌برداری از درختان توده به روش منظم- تصادفی و قطعه‌نمونه‌های 10 آری در جنگل ناو اسالم مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت تنه درختان به دو حالت سالم و زخم...

مدیریت جنگل‌های کوهستانی به‌منظور حفاظت بهتر از توده‌های طبیعی نیاز به داشتن اطلاعات دقیق از وسعت و شدت خسارت برف دارد. در این تحقیق خسارت برف بر شش گونه‌ غالب درختی راش، ممرز، شیردار، پلت، توسکای‌ییلاقی و بلندمازو در جنگل‌های ناواسالم در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. جمع‌آوری داده‌ها به‌روش نمونه‌برداری منظم- تصادفی با پلات‌های دایره‌ای‌شکل 10 آری و فاصله‌های منظم 100 متری از یکدیگر انجام ...

در این تحقیق مقاومت شش گونة درختی در جنگل‌های سری یک ناو اسالم در مقابل صدمات بهره‌برداری (زخم تنه) پس از گذشت دوازده سال بررسی شد. وسعت و شدت خسارت واردآمده بر درختان باقی‌مانده، بلافاصله پس از اتمام عملیات بهره‌برداری، در سال 1380، از طریق نمونه‌برداری منظم تصادفی و پلات‌های دایره‌‌شکل 10 آری، جمع‌آوری شد. درختان صدمه‌دیده و وضعیت زخم‌ها در سال 1392دوباره بررسی شد. نتایج نشان داد مقاومت درختا...

ساختار توده و تنوع گونه­‌ای دو ویژگی مفید برای اندازه­‌گیری ترکیبی تنوع زیستی جنگل هستند و اطلاعات مهمی برای تصمیم‌گیری، مدیریت و انتخاب شیوه‌­های مناسب جنگل­‌شناسی فراهم می­‌کنند. برای اجرای پژوهش پیش‌رو، ابتدا در واحدهای اکولوژیک همگن موجود در تیپ­ راش- ممرز ناو اسالم گیلان، پنج قطعه‌نمونه یک هکتاری به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تعیین شاخص تنوع ساختاری ترکیبی (SI) تیپ، شاخص‌­های زاویه یکنو...

برش‌های تک‌گزینی و چوب‌کشی زمینی اغلب منجر به آسیب فیزیکی توده باقیمانده و کاهش کیفیت تنه و ارزش درختان در اثر عملیات قطع و کشیدن می‌شود. این تحقیق صدمات بهره‌برداری به روش چوب‌کشی زمینی بر درختان باقیمانده و تجدید حیات را در جنگل پهن‌برگ ناهمسال در منطقه ناو اسالم که به شیوه تک‌گزینی قطع شد مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور بعد از پایان عملیات بهره‌برداری تعداد 30 قطعه نمونه دایره‌ای شک...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود