تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

نویسندگان

  • رحمت ستوده قره باغ
  • سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی
  • فرامرز خدائیان
چکیده

بسته‌بندی یکی از مراحل اصلی در فرآیندهای غذایی است که با کنترل فاکتورهای مؤثر بر کیفیت،‌عمر انبارمانی محصول را بالا می‌برد. لذا بهینه‌سازی فاکتورهای مؤثر در بسته‌بندی سیب گلدن دلیشس موضوعی مهم در انبارداری و صادرات این محصول می‌‌باشد. در این مطالعه تأثیر دماهای مختلف ( 1و6و10 درجه سانتیگراد) بر شدت تنفس سیب با سنجش گاز 2CO انجام گرفت و اثر سه نوع بسته‌بندی (چوبی، پوششهای سلوفانی و پلی‌اتیلنی) در دماهای مختلف فوق الذکر در طول مدت 5 ماه بررسی شد. در طی این مدت خصوصیات کیفی سیب‌ها مشتمل بر درصد ماده خشک، سفتی، pH ، اسیدیته قابل تیتراسیون و درصد مواد جامد محلول با فواصل زمانی 21 روز آزمون شد. نتایج حاصل از اندازه‌گیری تغییرات شدت تنفسی نشان داد که شروع قله تنفسی سیب گلدن دلیشس در دمای یک درجه سانتیگراد تقریباً درروزصدم نگهداری و در دمای 6 درجه سانتیگرادحدوداً روز چهل و پنجم ودردمای10درجه سانتیگراد روز بیستم می‌باشد. داده‌های حاصل از خصوصیات کیفی، بر اساس آزمون فاکتوریل سه عاملی و طرح کاملاً تصادفی نشان داد که در طول مدت نگهداری سیب‌ها در دماهای 1و6 درجه سانتیگراد نتایج حاصل از بسته‌بندی سلوفانی بهتر از چوبی و چوبی بهتر از پلی‌اتیلن می‌باشد، ولی برای 10 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن و سیب‌هایی که به صورت تازه خورده می‌شوند بسته‌بندیهای پلیمری (سلوفانی و پلی اتیلنی) بهتر از چوبی نتیجه می‌دهند نتایج حاصله همچنین نشان دادند که نوع بسته‌بندی بر روی دو صفت pH و اسیدیته قابل تیتراسیون تاثیر ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی ب...

متن کامل

بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس

این تحقیق یک دوره دو ساله در سالهای 1372-1373در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برروی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه M9 در سال 1353 انجام شده است . بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با دو تیمار (A1=درختانی که در سال اول آزمایش بارور بودند و A2= درختانی که در سال اول آزمایش سال آور بودند) درسه تکرار اجراء شد. هنگامیکه میوه ها بطور متوسط به...

متن کامل

اندازه گیری فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در سیب گلدن دلیشس

این تحقیق طی سالهای 74-1372 در محل گلخانه ها و آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بر روی نهال های سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9 انجام شده است . در این آزمایش گیاهان دو ساله (مالینگ 9) در تاریخ 12/1/72 در گلدانهایی به ابعاد 26*28 سانتی متر ودر بستر ماسه و پرلایت در گلخانه کشت گردیدند . این بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی ب...

متن کامل

بررسی تغییرات هورمون اتیلن در مراحل مختلف رشد ونمو میوه سیب گلدن دلیشس

این تحقیق یک دوره دو ساله در سالهای 1372-1373در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران برروی درختان سیب رقم گلدن دلیشز پیوند شده بر روی پایه m9 در سال 1353 انجام شده است . بررسی در قالب یک طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کاملا تصادفی با دو تیمار (a1=درختانی که در سال اول آزمایش بارور بودند و a2= درختانی که در سال اول آزمایش سال آور بودند) درسه تکرار اجراء شد. هنگامیکه میوه ها بطور متوسط به ...

متن کامل

اثرات کاربرد محلول های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس

به منظور بررسی تأثیر محلول­های گرم قارچ­کش ایمازالیل در کاهش پوسیدگی قارچی سیب رقم گلدن دلیشس در سردخانه، این تحقیق در سال 1381 در مرکز تحقیقات کشاورزی‎ و منابع طبیعی خراسان به اجرا درآمد. از آزمایش فاکتوریل چهار عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، فاکتور a غلظت قارچ­کش در سه سطح (0، 500 و 1000 میلی­گرم در لیتر)، فاکتور b دمای محلول با سه سطح (25، 38 و 45 درجة سانتی­گراد)، فاکتور c مدت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023