تاثیر تلفیق هرس و دو ترکیب باکتری کش در کنترل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات جنوب ایران در شرایط باغ

نویسندگان

  • ابوالقاسم قاسمی
  • غلام خداکرمیان
چکیده مقاله:

از باغات مرکبات مناطق مختلف جنوب ایران دو باغ آزمایشی در دو منطقه کهنوج و جیرفت انتخاب و هر باغ به دو بخش تقسیم گردید. در یک بخش از باغ عملیات هرس زمستانه انجام شد و بخش دیگر به صورت دست نخورده باقی ماند. در هر دو بخش باغ غلظت های 3، 1.5 و 1 در هزار اکسی کلرور مس و غلظت های 1، 0.75 و 0.5 درصد از محلول بوردو در سه زمان زمستان اوایل فصل رشد و پس از گلدهی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده گردید. در پایان دوره رشد تعداد لکه های ناشی از بیماری بر روی 200 برگ از هر تکرار اندازه گیری شد و با نرم افزار SAS آنالیز گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای به کاررفته با همدیگر تفاوت معنی دار داشته و در شرایط مساوی کاربرد عملیات هرس و محلول بوردو به ترتیب مؤثرتر از عدم انجام هرس واکسی کلرور مس است. بهترین نتیجه زمانی حاصل شد که محلول بوردو درسه مرحله زمستانه (محلول1%)، اوایل فصل رشد (محلول 0.75%) وپس از گلدهی (محلول 0.5%) به همراه عملیات هرس به کار رفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

بررسی فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزنجوش بر باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات

سابقه و هدف: بیماری شانکر باکتریایی مرکبات یکی از مهمترین بیماری‌ های مرکبات است که توسط باکتری زانتوموناس سیتری زیر گونه سیتری ایجاد می گردد. این بیماری در بسیاری از مناطق مرکبات خیز ایران مشاهده شده است. با توجه به خسارت زیاد این بیماری، کنترل آن ضروری می‌ باشد. یکی از روش‌های نوین در کنترل بیماری، استفاده از اسانس‌هاس گیاهی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثی...

متن کامل

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی، بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

باقری  ع. 1397. بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 21-14.  DOI: 10.2982/PPS.7.2.14 بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته­های بیمار برگ­های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه­هایی با نشانه­های نوارهای کم‌رنگ تا بی‌رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته­ه...

متن کامل

بررسی کارآیی تلفیق کنترل شیمیایی با هرس دامنه، در مهار بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه ی مرکبات

چکیده بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه­ی مرکبات در اثر گونه­های  Phytophthora citrophthoraو Phytophthora parasitica  تهدیدی جدی برای مرکبات کاری شمال ایران محسوب می­شود. به منظور بررسی کارایی روشهای مختلف در کنترل این بیماری در شمال ایران، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی (زمان مصرف قارچ کش، هرس دامنه و نوع قارچ کش) بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در پنج تکرار انجام شد. در بررسی اثرات متقابل تیما...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 3

صفحات  316- 328

تاریخ انتشار 2002-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023