تاثیر تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری های قلبی عروقی از دلایل عمده مرگ و میر در دنیا می باشد. استرس اکسیداتیو نقش عمده ای در بروز و توسعه بیماری های قلبی عروقی دارد. فعالیت بدنی وضعیت آنتی اکسیدانی بافت قلب را بهبود می بخشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطوح شاخص های اکسیدانی و آنتی اکسیدانی بافت قلب رتهای نر قرارگرفته در معرض دوکسوروبیسین، پس از هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کروسین بود.   روش بررسی: در یک کارآزمایی تجربی،50 سر موش نرنژاد ویستار(میانگین سنی8 هفته و میانگین وزنی220-200گرم) به صورت تصادفی در 5گروه کنترل سالم(سالین)،دوکسوروبیسین(کنترل بیمار)، دوکسوروبیسین-کروسین، دوکسوروبیسن-تمرین، و دوکسوروبیسین-تمرین-کروسین، قرار گرفتند. گروههای تمرینی، دوره را با انجام2تناوب شدید در هفته اول آغاز و با انجام 8 تناوب شدید در هفته های آخر، به پایان رساندند. پس از 8 هفته سطوح مالون دی آلدئید(MDA)، و فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و کاتالاز(CAT) در بافت قلبی اندازه گیری شد. از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس دو طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد(05/0p<).   یافته‌ها: نتایج نشان داد تزریق داروی دوکسوروبیسین با افزایش معنی دار سطح مالون دی آلدئید و کاهش معنی دار فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در گروه های تجربی همراه بود. 8 هفته تمرین تناوبی شدید، کروسین و ترکیبی ازاین دو، به طورمعنی داری این تغییرات را معکوس کرد. مشخص شد بین تاثیر هر کدام از دو متغییر به تنهایی تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما ترکیب تمرین و کروسین در مقایسه با هر کدام از آن ها به تنهایی، به طور معنی داری شاخص مالون دی آلدئید را کاهش و فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز را افزایش داد. و این دو اثر همدیگر را تقویت کردند.   نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات منظم تناوبی شدید، مکمل کروسین و یا ترکیبی از این دو می توانند با کاهش سطوح شاخص اکسیداتیو، مالون دی آلدئید، و افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز بافت قلب، اثرات محافظتی در برابر آسیب اکسیداتیو بافت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین داشته باشد. همچنین به نظر می رسد به کار بردن ترکیبی این دو مداخله راهبرد پیشگرانه و درمانی بهتری نسبت به کاربرد تکی آن هاست.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تمرین و فعالیت ورزشی علاوه بر فواید، عوارضی نیز دارندکه باید کنترل شود و افزایش فشار اکسایشی یکی از آنها می باشد. لذا در این مطالعه به بررسی سطح سازگاری دستگاه دفاع آنتی اکسیدانی در بافت قلب موش های ویستار پس از تمرینات تداومی و تناوبی پرشدت می پردازیم. بدین منظور تعداد 18 سر رت نر ویستار در یک دوره تمرینات ورزشی 8 هفته ای قرار گرفتند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی نمونه برداری خون و بافت قلب...

چکیده مقدمه: استرس اکسیداتیو به شدت با دیابت و عوارض آن در ارتباط می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات دیابت تجربی بر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت قلب و تاثیر شنای منظم بر آن می باشد. روش کار: طی یک مطالعه تجربی- کاربردی40 عدد موش صحرایی نر ویستار به چهار گروه 10 تایی کنترل، کنترل همراه ورزش، دیابتی بدون ورزش و دیابتی با انجام ورزش تقسیم شدند. دیابت به وسیله تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین (5...

مقدمه و هدف: بیماری دیابت یک اختلال متابولیک است که بدنبال کاهش در ترشح انسولین و یا مقاومت به عمل انسولین ایجاد می گردد . استرس اکسیداتیو حاصل عدم تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و ظرفیت دفاع آنتی اکسیدانی به شدت با دیابت و عوارض آن در ارتباط می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیابت تجربی بر شاخص­های استرس اکسیداتیو و تاثیر ورزش تردمیل بر آن در بافت قلب می باشد. روش کار: مطالعه تجر...

چکیده سابقه و هدف: با توجه به عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (nsaid) برای درمان سپسیس، امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سپسیس و التهاب اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. در این تحقیق، اثر حفاظتی اسانس زیره سیاه بر سطح فاکتورهای دخیل در استرس اکسیداتیو در دو بافت قلب و کلیه در رت های مبتلا به سپسیس بررسی شد. روش بررسی: تحقیق حاضر با طراحی تجربی روی 30 سر رت انجام گرفت....

مقدمه‌: تروپونین قلبی I (cTnI) و T (cTnT) پروتئین‌های تنظیمی هستند که بخشی از دستگاه انقباضی سلول‌های قلبی را تشکیل داده و ابزار حساس و ویژه‌ای برای شناخت نکروز سلول‌های قلبی هستند. هدف از این تحقیق، تعیین تأثیر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی شدید بر بیان ژن cTnT و cTnI در بافت قلب موش‌های صحرایی نر ویستار بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 18 سر موش آزمایشگاهی نژاد ویستار با میانگین وزن ب...

مقدمه و اهداف با توجه به اهمیت برطرف کردن پوکی استخوان هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات تناوبی خیلی شدید و تداومی بر تراکم و محتوای معدنی استخوان در رت بالغ نر بود. مواد و روش­ ها در تحقیق حاضر از ۲۷ رت‏ بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی (۲۰±۱۹۰) گرم استفاده شد. موش­ها به سه گروه مساوی تمرینات تناوبی خیلی شدید (۹n=)، تمرینات تداومی (۹n=) و گروه کنترل (۹n=) با رژیم غذایی یکسان تقسیم شدند.۲۴ سا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود