تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

  لیلی صفائی1، حسین زینلی1، بهرام مجد نصیری1   1- اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان   ([email protected])       چکیده   رازیانه ( Foeniculum vulgare ) یکی از مهمترین و قدیمی‏ترین گیاهان دارویی ایران و متعلق به خانواده چتریان ( Apiaceae ) می‏باشد و امروزه در صنعت داروسازی کاربرد قابل توجهی دارد. با توجه به این نکته که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‏خشک ایران، آبها و زمین‏های شور و نیمه ‏شوری وجود دارد که زراعت بسیاری از گیاهان را با مشکل مواجه کرده است . آزمایشی برای بررسی رفتار جوانه‏زنی این گیاه در سال 1381 در بخش تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان انجام شد. به این منظور، بذور تحت هفت تیمار شوری {صفر(شاهد)، 1، 3، 6، 9، 12 و 15 EC=dS/m } در دمای 25 درجه سانتیگراد و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمایش، اثر تیمارها بر درصد جوانه‏زنی و سرعت جوانه‏زنی در سطح 1 درصد معنی‏دار بود. میانگین‏ درصد جوانه‏زنی در 4 گروه مختلف آماری قرار گرفت. بالاترین میانگین درصد جوانه‏زنی در dS/m 1= EC (91%) و کمترین آن در dS/m 15= EC (1%) مشاهده شد. میانگین‌های سرعت جوانه‏زنی در 5 گروه آماری قرارگرفتند. بیشترین میانگین سرعت جوانه‏زنی در شاهد (9.57 جوانه در روز) و کمترین آن در dS/m 15 = EC (05/0 جوانه در روز) مشاهده شد.          

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری

ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر شوری بر رازیانه (Foeniculum vulgare) آزمایش فاکتوریل در شرایط آب کشت و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مرحله گیاهچه و سه تکرار در مرحله گیاه کامل انجام شد. ژنوتیپ‌های مورد بررسی شامل: رازیانه اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، اروپایی، تهران، یزد، ایستگاه استهبان و شیراز بود. سط...

متن کامل

بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (foeniculum vulgare mill.) تحت تنش شوری

ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر شوری بر رازیانه (foeniculum vulgare) آزمایش فاکتوریل در شرایط آب کشت و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مرحله گیاهچه و سه تکرار در مرحله گیاه کامل انجام شد. ژنوتیپ های مورد بررسی شامل: رازیانه اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، اروپایی، تهران، یزد، ایستگاه استهبان و شیراز بود. سط...

متن کامل

تاثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر بذر دو توده رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)

به منظور بررسی اثر تیمارهای شکست خواب بذر رازیانه، آزمایشی به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در سال 1393 انجام گردید. در این آزمایش سطوح سرمادهی مرطوب در کرت های اصلی و فاکتوریل نوع توده بذری و تیمارهای شکستن خواب در کرت های فرعی قرار گرفتند. سطوح سرمادهی مرطوب شامل عدم سرمادهی، 15، 30 و 4...

متن کامل

ارزیابی تحمل به تنش شوری اکوتیپ‎های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

برای بررسی آثار شوری بر جوانه‎زنی رازیانه[1]، آزمایشی به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 2 فاکتور A شامل 10 اکوتیپ سردشت، سقز، کرمان، تبریز، سبزوار، روم، خوسف، بجنورد، مشهد و شبستر و B، 5 سطح شوری 1، 3، 5، 7 و 9 دسی‎زیمنس بر متر کلرید‎سدیم، در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1393 اجرا شد. صفات مدنظر شامل طول، وزن تر و خشک ریشه‏چه، ساقه‏چه و گیاه...

متن کامل

ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.367.95.3.1575.1610 به‌منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به‌صورت کرت‏های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط زراعی انجام شد. تیمارهای آزمایشی چهار ژنوتیپ رازیانه شامل دو رقم P11-820065 آلمانی و 11486 اروپایی و دو ژنوتیپ بومی همد...

متن کامل

بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

  به منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه رازیانه، تحقیقی در سال‌های زراعی 1393-1391، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان به صورت کرت‏های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‏ کامل تصادفی و 3 تکرار انجام شد. در این پژوهش 4 ژنوتیپ برتر رازیانه شامل دو ژنوتیپ بومی ‌همدان و لرستان و دو ژنوتیپ اروپایی 11486 و P11-820065 در 3 تیمار شوری آب آبیاری صفر (شاهد)، 5 و 8...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2006-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023