تاثیر جیره نویسی براساس نسبت‏های مختلف اسیدهای آمینه ایده ‏آل بر سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه‏ های گوشتی در دوره آغازین

نویسندگان

  • احسان صالحی فر گروه علوم دامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ، مشهد، ایران
  • فرهاد فرودی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و پیشوا، ، ورامین، ایران
  • محمد چمنی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ، تهران، ایران
  • محمود شیوازاد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ، تهران، ایران
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر جیره نویسی بر اساس نسبت‏های مختلف اسیدهای آمینه ایده‏آل بر سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی و اجزای لاشه جوجه‏ های گوشتی در دوره پایانی

در این تحقیق، اثر الگوهای مختلف اسید ­آمینه ایده‏آل بر پاسخ سیستم ایمنی، فراسنجه‏های خونی و لاشه جوجه‏های گوشتی آرین در دوره پایانی (42-29 روزگی) در دو جنس نر و ماده، بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×7 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 840 قطعه جوجه گوشتی نر و ماده آرین در 14 تیمار، چهار تکرار و تعداد 15 جوجه در هر تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل ترکیب الگوهای اسید آمینه ایده‏آل و توصیه‏های آرین (I...

متن کامل

اثرات سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی آرین 386 در دوره آغازین

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه­ های خونی جوجه ­های گوشتی در دوره آغازین، آزمایشی با استفاده از 700 قطعه جوجه گوشتی آرین 386 در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با 7 تیمار، 5 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 38/0، 43/0، 48/0، 53/0، 58/0، 63/0 و 68/0 درصد اسید آمینه متیونین بود. وزن 7 و 14 روزگی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذای...

متن کامل

تاثیر شیوه های مختلف بیان و تامین اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسم جیره های غذایی بر فراسنجه های تولیدی و متابولیک جوجه های گوشتی سویه آرین

تعداد 1440 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در 8 گروه آزمایشی با 6 تکرار و 30 قطعه جوجه در هر تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل (2×2×2) شامل دو شیوه­ی بیان انرژی قابل متابولیسم (ظاهری و حقیقی تصحیح شده)، دو شیوه­ی بیان اسیدآمینه خوراک (کل و قابل هضم) و دو شیوه بیان نیاز اسیدآمینه­ای (کل و قابل هضم) طی دو دوره پرورش (21-1 و 42-22 روزگی)، مورد آزمایش قرار گرفتند. شیوه­ی انرژی قابل متابولیس...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف اسید آمینه لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی بوقلمون های نر گوشتی در دوره آغازین

این پژوهش به منظور تعیین سطح مطلوب لیزین قابل هضم ایلئومی استاندارد شده در مرحله آغازین بر اساس عملکرد، فراسنجه­های خونی و پاسخ ایمنی بوقلمون­های نر گوشتی انجام شد. این آزمایش، با160 قطعه بوقلمون سویه BUT6 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار (سطوح اسیدآمینه لیزین قابل هضم: 330/1، 405/1، 480/1، 550/1، 630/1، 705/1، 780/1 و 855/1درصد)،  4 تکرار و 5 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 3 هفته (از سن 8 تا...

متن کامل

اثرات سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی آرین 386 در دوره آغازین

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه­ های خونی جوجه ­های گوشتی در دوره آغازین، آزمایشی با استفاده از 700 قطعه جوجه گوشتی آرین 386 در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با 7 تیمار، 5 تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 38/0، 43/0، 48/0، 53/0، 58/0، 63/0 و 68/0 درصد اسید آمینه متیونین بود. وزن 7 و 14 روزگی، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذای...

متن کامل

اثرات آنزیم فیتاز و سطوح مختلف فرمالدهید در جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این تحقیقبه منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف فرمالدهید به خوراک جوجه های گوشتی با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد رشد،  لاشه و فراسنجه های ایمنی انجام شد. آزمایش با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل سه مقدار فرمالدهید 37% به عنوان منبع فرمالدهید (0، 2 و 6 میلی لیتر در هر کیلوگرم) و دو سطح با و بدون استفاده از آنزیم فیتاز در جیره ها انجام شد. از تعداد <stro...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 94  شماره 3

صفحات  9- 22

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023