تاثیر خنده درمانی بر شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت اشعه درمانی خارجی

نویسندگان

  • برزوئی, فاطمه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  • راد, مصطفی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  • محبی, محبوبه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
چکیده مقاله:

Background and Objective: Cancer-related fatigue is one of the most common side effects of breast cancer treatments. Humor therapy has a special role in alternative and complementary medicine. The aim of this study was to determine the effect of humor therapy on fatigue severity and quality of life in breast cancer patients undergoing external radiation therapy. Materials and Methods: This study was a clinical trial which was carried out on 58 patients with breast cancer receiving radiation therapy (5 weeks) in two groups of experimental and control. Patients in the experimental group attended humor therapy sessions twice a week for one month. Fatigue questionnaires were completed at the end of the first week as the pretest and at the end of following weeks as the posttest. Results were analyzed through statistical methods of repeated measures ANOVA and independent t test in SPSS 17 software. Results: Comparison of four items of fatigue severity in both groups after humor therapy showed statistically significant differences between treatment and control groups (P=0.001). There was a mild fatigue interfering with normal activities in the humor group and a severe fatigue interfering  with making relationship with others and enjoyment of life in the control group. This difference was statistically significant between two groups (P=0.001). Conclusion: The results of this study suggest that humor can be effective in reducing cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing radiation therapy. Nursing managers are recommended to supplement facilitities for implementation of humor in order to improve the quality of life of cancer patients.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر خنده درمانی بر میزان خستگی مبتلایان به سرطان پستان تحت اشعه درمانی

خلاصه سابقه و هدف: خستگی مرتبط با سرطان، یکی از شایعترین علامت های گزارش شده در بین زنان مبتلا به سرطان پستان و به خصوص بیماران تحت درمان است. این عارضه، منجر به بروز مشکلات فراوانی در بیمار می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر خنده درمانی بر میزان خستگی مبتلایان به سرطان پستان تحت اشعه­درمانی می باشد. مواد و روشها: این مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح موازی و قبل و بعد، از ابتدای تیرماه س...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه ...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Anemia is common among patients with cancer, particularly among patients undergoing chemotherapy. Anemia leads to reduce survival following chemotherapy. The purpose of this study was to determine the relationship of anemia with severity of fatigue and quality of life in Cancer Patient Undergoing chemotherapy. Materials & Methods: This is descriptive –correla...

متن کامل

بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد. روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه مصاح...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Quality of life is a subjective and multi dimensional concept assessing physical ,social ,psychological and role function domains  .cancer diagnosis and its therapy have a negative impact on quality of life .one type of cancer  treatment is chemotherapy that administered to destroy cancer cells .the studies show that cancer treatment with  side effect and toxicity that...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 103

صفحات  102- 114

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023