تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

نویسندگان

  • علی رشادصدقی
  • محمد لغوی
چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر رطوبت خاک در خاک‌ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر پارامترهای عملکردی هرس بشقابی افست در یک خاک لوم رسی سیلتی بود. در اجرای این تحقیق، ابتدا تاثِِیـر سطوح مختلف رطوبت خاک (14-12، 16-14 و 18-16 درصد برمبنای وزن خشک) بر اندازه کلوخ‌های خاک ایجاد شده در عملیات شخم با گاوآهن برگردان‌دار را بررسی نموده و سپس با استفاده از آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت حرکت در سه محدوده 5-3، 7-5 و 9-7 کیلومتر در ساعت و فاکتور اندازه کلوخ‌های خاک ایجاد شده در اثر شخم بر حسب قطر متوسط وزنی کلوخ‌ها در سه سطح 31، 41 و 47 میلی‌متر، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک‌ورز ثانویه در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد هرس بشقابی، کمیت‌های مقاومت کششی در واحد عرض کار، توان مالبندی لازم، میزان لغزش چرخ های محرک تراکتور و میزان نرم سازی خاک توسط هرس بشقابی، در هر یک از تیمار های آزمایشی اندازه گیری و مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که افزایش سرعت پیشروی بطور معنی‌داری باعث افزایش مقاومت کششی و توان مالبندی لازم هرس بشقابی گردید. میزان لغزش چرخ‌های محرک تراکتور، بطور معنی داری تحت تاثیر سرعت و اندازه کلوخ‌های خاک و اثرات متقابل آنها بود. سطوح مختلف رطوبت خاک، در درجه اول عامل موثری در اندازه و سختی کلوخ‌های ایجاد شده بوسیله شخم اولیه، و در درجه دوم با توجه به نوع کلوخ‌های ایجاد شده، بر میزان نرم سازی خاک توسط هرس بشقابی بود. بطور کلی رطوبت خاک در محدوده 18-16 درصد بر پایه وزن خشک (91% رطوبت حد پایین خمیری خاک مزرعه آزمایشی) در زمان خاک ورزی اولیه با گاوآهن برگردان‌دار و سرعت پیشروی 7-5 کیلومتر در ساعت در عملیات دیسک زنی، شرایط بهتری را برای عملکرد مناسب هرس بشقابی فراهم نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر عملکرد هرس بشقابی به عنوان خاک ورز ثانویه

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر رطوبت خاک در خاک ورزی اولیه و سرعت پیشروی در عملیات دیسک زنی بر پارامترهای عملکردی هرس بشقابی افست در یک خاک لوم رسی سیلتی بود. در اجرای این تحقیق، ابتدا تاثِِیـر سطوح مختلف رطوبت خاک (14-12، 16-14 و 18-16 درصد برمبنای وزن خشک) بر اندازه کلوخ های خاک ایجاد شده در عملیات شخم با گاوآهن برگردان دار را بررسی نموده و سپس با استفاده از آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور سرعت حرک...

متن کامل

اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک

از عوامل مؤثر بر کارآیی ادوات خاک‌ورزی می‌توان به درصد رطوبت خاک، شکل هندسی تیغه و سرعت پیشروی تراکتور اشاره کرد. برای تعیین تاثیر خاک‌ورز جدید کج‌ساق بر میزان خرد شدن خاک، این پژوهش در قالب طرح آماری کرت­های دو بار خرد شده با سه تکرار اجرا شد. کرت اصلی، رطوبت خاک شامل 10-7، 13-10 و 16-13 درصد؛ کرت فرعی، سرعت پیشروی تراکتور شامل 5، 5/7 و 10 کیلومتر در ساعت؛ و کرت فرعی- فرعی، فاصلۀ بین ت...

متن کامل

تأثیر رطوبت خاک و عمق شخم بر عملکرد گاو آهن بشقابی در یک خاک لوم رسی

The effects of three levels of soil moisture content (10 - 12, 13 - 15 and 16 - 18% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft, and drawbar power requirements of a 3 - bottom disk plow and on soil pulverization and inversion in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3 × 3 factorial. Excep...

متن کامل

تأثیر رطوبت خاک و عمق شخم بر عملکرد گاو آهن بشقابی در یک خاک لوم رسی

The effects of three levels of soil moisture content (10 - 12, 13 - 15 and 16 - 18% d.b.) and three levels of plowing depth (15, 20 and 25 cm) on draft, specific draft, and drawbar power requirements of a 3 - bottom disk plow and on soil pulverization and inversion in a clay loam soil were investigated. The experimental design was a randomized complete block design with a 3 × 3 factorial. Excep...

متن کامل

مقایسه انرژی موردنیاز خاک ورزی در عمق یکنواخت و متغیر، تحت تأثیر سرعت پیشروی و رطوبت خاک

فشردگی خاک یکی از مسایل و مشکلات جدّی بسیاری از خاکها می باشد. که از بین بردن لایه فشرده خاک نیاز به خاک ورزی عمیق دارد و سالیانه هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد. خاک ورزی دقیق (زیرشکنی در عمق متغیر) که خصوصیات فیزیکی خاک را در نواحی مختلف مزرعه تا عمق های مختلفی اصلاح می کند، از لحاظ کاهش هزینه ها، مصرف سوخت و انرژی موردنیاز می تواند بسیار مفید باشد. اگر چه فنّاوری خاک ورزی دقیق در دسترس می...

متن کامل

تأثیر رطوبت خاک و عمق شخم بر عملکرد گاو آهن بشقابی در یک خاک لوم رسی

در این تحقیق تأثیر سه محدوده از رطوبت خاک (12-10، 15-13 و 18-16 درصد بر مبنای وزن خشک) و سه عمق شخم (15، 20 و 25 سانتیمتر) بر مقاومت کششی، مقاومت ویژه و توان مالبندی مورد نیاز گاوآهن بشقابی سه خیش و همچنین بر میزان خرد شدن و برگردان شدن خاک، با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در یک خاک لوم رسی مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر رطوبت خاک در محدوده مورد مطالعه بر کلیه معیار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023