تاثیر زمان قلمه گیری در ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای برخی از ارقام انگور

نویسنده

  • رسول جلیلی
چکیده

بمنظور بررسی عکس العمل ریشه زایی ارقام در تاریخهای مختلف قلمه گیری ‘ آزمایشهایی به مدت دو سال (1371-1372) روی سه رقم انگور به نامهای حسینی ‘ انگور سفید بیدانه و صاحبی انجام گرفت. در این آزمایشها با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ‘ ریشه زایی قلمه های تک جوانه ای تهیه شده ا زارقام مورد آزمایش مورد مطالعه قرا رگرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند. که در تاریخهای مختلف قلمه گیری‘ بین میانگین وزن ریشه قلمه های ارقام مورد نظر اختلاف معنی دار وجود دارد. بنابراین ‘ حداقل ریشه زایی درقلمه هایی که طی فصل پاییز تهیه شده بود مشاهده گردید. اما حداکثر ریشه زایی در قلمه هایی که طی زمستان و اوائل بهار تهیه شده بود به دست آمد. زیرا کاهش میزان ریشه زایی درتاریخهای مختلف قلمه گیری رابطه نزدیک با دوره های مختلف استراحت جوانه ها دارد. از لحاظ ریشه زایی بین میانگین ارقام موردآزمایش اختلاف معنی دار وجود نداشت. در ضمن با اندازه گیری وزن تر وخشک ریشه قلمه های ارقام مورد آزمایش مشخص گردید که برگهای موجود در روی قلمه ها ‘ نقش موثری درریشه زایی قلمه دارند. با توجه به نتایج بدست آمده .مناسبترین زمان قلمه گیری از ارقام انگور طی فصل زمستان و اوائل بهار می باشد و در طی فصل تابستان نیز می توان برای ریشه زایی از قلمه های برگدار ارقام انگور استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش تغذیه درختان مادری ومحل تهیه قلمه از شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون-رقم محلی زرد

از آنجاییکه تولید انبوه قلمه برای توسعه باغهای زیتون در کشور ما مورد نیاز می باشد،لذا این تحقیق به منظور بررسی آثار تغذیه برگی درختان مادری وموقعیت قلمه بر روی شاخه در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی زیتون رقم زرد در تابستان وپاییز 1375 در رودبار وگلخانه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گردید. درختان مادری انتخابی در شهریورماه با کود کامل فوسیمکو به ترتیب با ترکیب 100،...

متن کامل

بررسی تأثیر نوع محیط کشت در ریشه زائی قلمه انگور

In this study, an experiment was carried out to determine the effects of 6 culture media (sand, perlite, vermiculite, Sand + Perlite, Sand + Vermiculite, Vermiculite + Perlite) on the rooting of single-bud cuttings of seven grape cultivars (Rishbaba, Hosseiny, Dashgarah, Ghiziluzum, Teberzeh, Bidaneh Sefid, Sahebi). All the cuttings were prepared from one-year old branches. Statistical analyses...

متن کامل

بررسی تأثیر نوع محیط کشت در ریشه زائی قلمه انگور

In this study, an experiment was carried out to determine the effects of 6 culture media (sand, perlite, vermiculite, Sand + Perlite, Sand + Vermiculite, Vermiculite + Perlite) on the rooting of single-bud cuttings of seven grape cultivars (Rishbaba, Hosseiny, Dashgarah, Ghiziluzum, Teberzeh, Bidaneh Sefid, Sahebi). All the cuttings were prepared from one-year old branches. Statistical analyses...

متن کامل

مطالعه ریشه زایی و رشد قلمه در برخی ژنوتیپ های رز متحمل و حساس به اتیلن

اتیلن به عنوان یکی از هورمون های گیاهی نقش های متعددی را در فرایندهای فیزیولوژیکی شامل جوانه زنی بذر، ریشهزایی قلمه، پیری و ریزش اندام های گیاهی ایفا می کند. طی مطالعات گذشته، پنج ژنوتیپ متحمل و بسیار حساس به اتیلن از میان بیش از 200 ژنوتیپ رز براساس ریزش اندام های برگ و جوانه گل شناسایی شدند. در این تحقیق، ریشه زایی و رشد قلمه های ژنوتیپ های انتخابی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین...

متن کامل

اثر طول قلمه و غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی (Willd. (Bougainvillea spectabilis

برای ارزیابی طول های مختلف قلمه و غلظت های متفاوت ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی گل کاغذی، پژوهشی در شرایط فضای آزاد از اسفند ماه 1389 تا اردیبهشت 1390 در شهرستان خرمشهر اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح طول قلمه چوب سخت ( 5، 10، 15 و 20 سانتی متر) و هفت سطح هورمون ایندول بوتیریک اسید (صفر، 500، 1000، 1500، 2000، 2500 و 3000 میلی گرم در لیتر) در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1995-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023