تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula )

نویسندگان

  • عباسعلی مطلبی
  • محمدتقی مظلومی
  • مینا سیف زاده
چکیده مقاله:

این پروژه جهت ارزیابی استفاده از غلظت 1 درصد سدیم آلژینات برای افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل کیلکای پوشش دار بدون ماندگاری در محلول سدیم آلژینات (زمان صفر)، کیلکای پوشش شده به مدت 2 ساعت و کیلکای پوشش شده به مدت 4 ساعت ماندگاری در محلول سدیم آلژینات و کیلکای بدون پوشش (کیلکای شاهد) هستند. نمونه های پوشش دار و شاهد به مدت شش ماه در سرد خانه 18- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نمونه برداری در هفت مرحله شامل یک روز بعد از عمل آوری، یک ماه بعد از عمل آوری و سایر مراحل هر ماه یک بار در راس زمان های معین به مدت شش ماه انجام شد. شمارش کلی باکتری ها و باکتری های استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار در مقایسه با نمونه شاهد کاهش داشتند. این فاکتورها در نمونه های پوشش شده زمان صفر در مقایسه با سایر نمونه های پوشش دار کاهش و در نمونه های پوشش شده به مدت زمان 2 ساعت در مقایسه با سایر نمونه های پوشش دار افزایش داشت. مقادیر پراکسید، TVN، PH، اسید چرب آزاد و تیوباربیتوریک اسید در نمونه های پوشش دار: زمان های صفر، 2 ساعت، 4 ساعت در مقایسه با شاهد کاهش داشت. این فاکتورها از زمان صفر به 4 ساعت کاهش نشان دادند. رطوبت در نمونه های پوشش دار از زمان صفر به 4 ساعت افزایش نشان داد. بر اساس آنالیز آماری تفاوت معنی داری در تیمارها وجود داشت (0.05>P). آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. از حیث شاخص های حسی تیمارهای پوشش دار زمان صفر در مقایسه با سایر تیمارهای پوشش دار از کیفیت بالاتر و نمونه های پوشش دار زمان 4 ساعت از کیفیت پائین تر برخوردار بودند (0.05>P). بر اساس آزمایشات انجام شده نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان سردخانه گذاری از کیفیت خوبی برخوردار بودند، اما بر اساس آزمایشات حسی، نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (clupidaes delicatula )

این پروژه جهت ارزیابی استفاده از غلظت 1 درصد سدیم آلژینات برای افزایش مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکا در سردخانه و جلوگیری از تغییر رنگ انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل کیلکای پوشش دار بدون ماندگاری در محلول سدیم آلژینات (زمان صفر)، کیلکای پوشش شده به مدت 2 ساعت و کیلکای پوشش شده به مدت 4 ساعت ماندگاری در محلول سدیم آلژینات و کیلکای بدون پوشش (کیلکای شاهد) هستند. نمونه های پوشش دار و شاهد به م...

متن کامل

تاثیر پوشش خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت باکتریایی، شیمیایی و حسی ماهی کیلکای منجمد پوشش دار

چکیده این پروژه با هدف افزایش مدت زمان ماندگاری سردخانه ای و جلوگیری از تغییر رنگ ماهی کیلکا در سردخانه انجام شد. برای پوشش کردن ماهی کیلکا از سدیم آلژینات در غلظت های 5/1 و 2 درصد در زمان شروع استفاده شد. از کیلکای بسته بندی شده در ظروف یک بار مصرف با پوشش سلوفان به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. نمونه ها به مدت شش ماه در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. شمارش کلی باکتری ها و باکتری استاف...

متن کامل

تاثیر استفاده از پوشش ترکیبی پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکا(Clupeonella delicatula) در زمان نگهداری سردخانه ای

       این تحقیق جهت بررسی امکان استفاده از فیلم خوراکی برای بسته بندی ماهی کیلکای سر زده شکم خالی و ارزیابی کیفی آن انجام شد. بدین ترتیب ماهی کیلکای مورد نظر با  ترکیبی از پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات در غلظت های 12 و 5/0 درصد در دو زمان 2 و 4 ساعت تیمار سازی گردید. تیمار ها  در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. تیمارها در حضور شاهد (نمونه کیلکا بدون استفاده از فیلم خوراکی) در زمان های...

متن کامل

اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

  هدف از این تحقیق بررسی اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر کیفیت ماهی کیلکای  سر و دم زده شکم خالی در سردخانه  می‌باشد. پوشش خوراکی سدیم آلژینات در چهار غلظت مختلف  (25/0، 75/0، 25/1 و 75/1 درصد) تهیه شد. کیلکاهای سر و دم زده شکم خالی به مدت یک ساعت پوشش داده شدند و سپس در ظروف پلی‌اتیلن با پوشش سلوفان بسته‌بندی شده و در دمای 18-  درجه سانتیگراد نگهداری شدند. مقدار آهن هم (Heme)، pH  و آزمایشات ا...

متن کامل

تاثیر استفاده از پوشش ترکیبی پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکا(clupeonella delicatula) در زمان نگهداری سردخانه ای

این تحقیق جهت بررسی امکان استفاده از فیلم خوراکی برای بسته بندی ماهی کیلکای سر زده شکم خالی و ارزیابی کیفی آن انجام شد. بدین ترتیب ماهی کیلکای مورد نظر با  ترکیبی از پروتئین آب پنیر و سدیم آلژینات در غلظت های 12 و 5/0 درصد در دو زمان 2 و 4 ساعت تیمار سازی گردید. تیمار ها  در سرد خانه 18 – درجه سلسیوس نگهداری شدند. تیمارها در حضور شاهد (نمونه کیلکا بدون استفاده از فیلم خوراکی) در زمان های یک روز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 1

صفحات  65- 77

تاریخ انتشار 2012-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023