تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

نویسندگان

  • فاطمه لطفی گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس
  • هادی استوان گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس
چکیده مقاله:

در سال­ های اخیر توجه ویژه­ای به پرورش سنک­ های جنس Orius و رهاسازی آن جهت کنترل جمعیت آفاتی چون تریپس­ ها و شته­ ها به ­ویژه در گلخانه­ ها گردیده است. در این تحقیق میزان تخم­ گذاری و طول عمر سنک Orius albidipennis Reuter، تحت تاثیر سه رژیم غذایی مختلف، (شامل تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده ذرت، تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده خرما و تخم پروانه بید غلات به تنهایی) و دو بستر تخم ­ریزی متفاوت (غلاف لوبیا سبز و برگ شمعدانی)، بررسی و مقایسه گردید. نتایج به ­دست آمده نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی (دمای °C2±25، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی)، میانگین تعداد تخم­ های گذاشته شده توسط سنک O. albidipennis، تحت سه رژیم غذایی مختلف، از لحاظ آماری اختلاف معنی ­داری داشتند. در این بین بالاترین میزان تخم­ گذاری مربوط به رژیم غذایی تخم پروانه بید غلات به همراه گرده ذرت با میانگین (76/1±7/82) تخم و کمترین میزان تخم­ گذاری با میانگین (26/1±50) مربوط به رژیم تخم پروانه بید غلات به تنهایی بود، که حاکی از اهمیت و نقش گرده در بیولوژی و زندگی این حشره می­ باشد. طول عمر سنک  O. albidipennis روی این سه رژیم غذایی، از لحاظ آماری اختلاف معنی ­داری نداشت. مقایسه میانگین تعداد تخم ­های گذاشته شده در هر بستر، نشان داد که اختلاف معنی­ داری از لحاظ آماری بین این دو تیمار وجود ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک orius albidipennis (hete., anthocoridae)

در سال­ های اخیر توجه ویژه­ای به پرورش سنک­ های جنس orius و رهاسازی آن جهت کنترل جمعیت آفاتی چون تریپس­ ها و شته­ ها به ­ویژه در گلخانه­ ها گردیده است. در این تحقیق میزان تخم­ گذاری و طول عمر سنک orius albidipennis reuter، تحت تاثیر سه رژیم غذایی مختلف، (شامل تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده ذرت، تخم پروانه بید غلات به اضافه گرده خرما و تخم پروانه بید غلات به تنهایی) و دو بستر تخم ­ریزی متفاوت...

متن کامل

تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی‌های زیستی سن شکارگر Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae).

طول دوره‌های رشدی، میزان تغذیه سنین مختلف پور‌گی، بقا، تولید مثل و طول عمر سن شکارگر Orius albidipennis روی سه رژیم غذایی مختلف شامل کنه تارتن‌دولکه‌ای (Tetranychus urticae) همراه با گرده ذرت، کنه تارتن‌دولکه‌ای و تخم بید غلات (Sitotroga cerealella) همراه با گرده ذرت در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی (Pelargonium hortom) به عنوان بستر تخم‌گذاری و تأمین رطوبت استفاده شد. ...

متن کامل

تأثیر سه رژیم غذایی بر برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر orius albidipennis (hemiptera: anthocoridae).

طول دوره های رشدی، میزان تغذیه سنین مختلف پور گی، بقا، تولید مثل و طول عمر سن شکارگر orius albidipennis روی سه رژیم غذایی مختلف شامل کنه تارتن دولکه ای (tetranychus urticae) همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای و تخم بید غلات (sitotroga cerealella) همراه با گرده ذرت در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی (pelargonium hortom) به عنوان بستر تخم گذاری و تأمین رطوبت استفاده شد. ...

متن کامل

فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

سنکهای Anthocoridae از عوامل کنترل بیولوژیک در اگرواکوسیستم­ها هستند. ضمن مطالعه­ای، پراکنش و فراوانی فصلی گونه­های جنس Orius روی محصولات زراعی، درختان، گلها و علفهای هرز در استان فارس، طی سالهای 1395- 1397 مورد بررسی قرارگرفت. گونه­های Orius albidipennis (Reuter), Orius laticollis discolor (Reuter), Orius laticollis laticollis (Reuter), Orius horvathi (Reuter) , Orius minutus (Linnaeus), Orius...

متن کامل

تأثیر رژیم های مختلف غذایی بر ترجیح طعمه و برخی پارامترهای زیستی سن شکارگر (Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae در شرایط آزمایشگاهی

       ترجیح طعمه ای، میزان باروری و طول عمر سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی چهار رژیم غذایی از جمله کنه تارتن دولکه ای همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای، تخم بید غلات همراه با گرده ذرت و تخم بید غلات در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی Pelargonium hortorum Roots ب...

متن کامل

ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی

بررسی ترجیح طعمه‌ی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter به کمک آزمون‌های نرخ شکارگری و ترجیح طعمه در قالب طرح کاملاً تصادفی و بدون جایگزینی گونه‌های خورده شده‌ی شکار در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه‌ی سانتی‌گراد، رطوبت 5 ± 65% و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تغذیه‌ی سن شکارگر ماده از لارو سن 2 تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل در آزمون نرخ شکا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  61- 66

تاریخ انتشار 2013-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023