تاثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

نویسندگان

  • غلامرضا عسگری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • محمود محمدی دانشگاه آزاد، دکتری
چکیده مقاله:

این تحقیق رابطه‌ی میان ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان شامل: خلاقیت، توفیق‌طلبی، مرکز کنترل درونی، خطر پذیری و تحمل ابهام با موفقیت کارآفرینانه را بررسی می‌کند. افزون بر این تاثیر آموزش‌های تخصصی بر موفقیت کارآفرینانه را متغییر تعدیل‌گر تبیین می‌کند. هم‌چنین تفاوت‌های زنان و مردان درباره‌ی صفت‌های کارآفرینانه را آزمون می‌کند. بدین منظور برای سنجش صفت‌های شخصیتی از پرسش‌نامه‌ی کردنائیچ و برای موفقیت کارآفرینانه از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده شد و 236 پرسش‌نامه در میان کارآفرینان صنایع فلزی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی توزیع شد. سپس داده‌های 190 مورد برگشتی با SPSS16‌ تحلیل شد. بررسی‌ها نشان داد میان کارآفرینان موفق و کم توفیق درباره‌ی پنج ویژگی شخصیتی تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع این صفت‌ها تبیین‌کننده‌ی موفقیت کارآفرینانه است. هم‌چنین مردان و زنان موفق در صفت خلاقیت با یک‌دیگر تفاوت دارند و در چهار ویژگی دیگر مشابه هستند. هم‌چنین بررسی متغیر تعدیل‌گر دوره‌های تخصصی که به دو گروه فنی و مدیریتی تقسیم شد، نشان داد این متغیر تاثیری بر رابطه میان صفت‌های شخصیتی و موفقیت کارآفرینانه ندارد. هرچند درباره‌ی تاثیر این متغیر در پیشینه‌ی تحقیق نتایج مختلفی مشاهده می‌شود اما با توجه به تایید پنج صفت اصلی شخصیت، بررسی تاثیر صفت‌های استقلال‌طلبی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و عکس‌العمل مثبت به مشکلات، در سایر پژوهش‌ها از پیشنهادهای این تحقیق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط

این تحقیق رابطه ی میان ویژگی های شخصیتی کارآفرینان شامل: خلاقیت، توفیق طلبی، مرکز کنترل درونی، خطر پذیری و تحمل ابهام با موفقیت کارآفرینانه را بررسی می کند. افزون بر این تاثیر آموزش های تخصصی بر موفقیت کارآفرینانه را متغییر تعدیل گر تبیین می کند. هم چنین تفاوت های زنان و مردان درباره ی صفت های کارآفرینانه را آزمون می کند. بدین منظور برای سنجش صفت های شخصیتی از پرسش نامه ی کردنائیچ و برای موفقیت...

متن کامل

مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت‏گیری کارآفرینانه : مطالعه شرکت‏های کوچک و متوسط

پژوهش حاضر در صدد تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و گرایش کارآفرینانه بوده‏است. برای این منظور از 2354 نفر شاغل در 129 شرکت‏ کوچک و متوسط که در پنج صنعت غذایی و آشامیدنی، سلولزی، شیمیایی، کانی غیرفلزی و کانی فلزی در شهر بیرجند فعال بودند، 247 نفر به تناسب طبقات پنج‏گانه فوق به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. به دلیل نبود مدل مناسب برای سنجش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه سازگار با فرهنگ اسلامی...

متن کامل

بررسی تاثیر خصوصیات کارآفرینانه مدیران بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط روستایی استان همدان

هدف اصلی این تحقیق، بررسی خصوصیات کارافرینانه مدیران و تاثیر ان بر موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط روستاهای استان همدان است. محدوده این مطالعه، روستاهای استان همدان می¬باشد. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که میزان دامنه آن برای گویه های پرسشنامه از 72 درصد تا 89 درصد م...

بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط

            تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر موجب شده است کشور­های توسعه یافته و در حال توسعه، کسب و کارهای کوچک و متوسط را به‌عنوان زمینه­ای برای دستیابی به اهداف توسعه از جمله توسعه اقتصادی در نظر بگیرند. نتایج بررسی­ها حاکی از آن است که عوامل زیادی بر روی شکل­گیری و تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار هستند که در این میان، بسیاری از محققان و صاحب‌نظران تأکید ویژه­ای بر روی بازاریابی ک...

متن کامل

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط

امروزه دانش به عنوان منبع حیاتی، غیر قابل تقلید و منحصر‌به‌ فرد، اهمیت مدیریت دانش در سازمان‌ها را بسیار بالا برده است. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانۀ مدیران بر فرایند مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته است. روش پژوهش همبستگی- معادلات ساختاری بوده؛ جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران واحدهای تولیدی/ صنعتی شهرک صنعتی طوس مشهد می باشد که...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 3

صفحات  129- 148

تاریخ انتشار 2011-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023