تاثیر طراحی نرم‌افزاری مجدد فرآیند کسب و کار بر مدیریت زنجیره تامین ( مورد مطالعه:شرکت هواپیمایی آسمان)

نویسندگان

  • محمدامین معاونی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ایران
  • یزدان شیرمحمدی استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
چکیده مقاله:

امروزه چالش‌های زیادی پیش ‌روی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، جهت ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین، در طراحی مجدد فرایند کسب و کار وجود دارد. در این پژوهش، یک الگوی پیشنهادی جهت طراحی مجدد فرایند کسب و کار، پس از استفاده در مجموعه زنجیره تأمین سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. این برنامه منجر به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در طراحی مجدد فرایند کسب و کار ارائه‌دهندگان خدمات تعمیری قطعات هواپیما توسط سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری خطوط هوایی مستقل شد. نتایج عملکرد این برنامه نشان داد که اثر روش پیشنهادی طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار به‌منظور حمایت از یکپارچگی، مدیریت زنجیره تأمین می‌تواند علاوه بر بهبود مزیت رقابتی، سبب شفافیت در هدایت و برنامه‌ریزی منظم گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف، عملی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. در آمار تحلیلی این پژوهش، شاخص‌های مختلف متغیر عملیات یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین به‌صورت اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در برنامه کاربردی حاکی از آن است که روش طراحی مجدد فرایند کسب و کار در یکپارچگی زنجیره تأمین موجب شفافیت بالا در هدایت مسیر و صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل‌‌ریاضی برای بهینه‌سازی فرآیند شبکه توزیع در زنجیره تامین معکوس در چارچوب رویکرد مدیریت هزینه

توجه روزافزون بر روی مفهوم زنجیره تامین معکوس و بازیافت به دلیل دغدغه­های زیست محیطی، قوانین و مقرارت­ و شناخت­کسب وکارهای در حال توسعه سهم بسزایی در تمرکز شرکتهای ­تولیدی بر روی محصولات ومواد قابل استفاده مجدد در مدیریت زیست محیطی ­داشته ­است. در این پژوهش، توزیع به عنوان یکی از عوامل موثر در فرآیند زنجیره تامین معکوس در جریان برگشت محصول مورد بررسی قرار گرفته و از آنجائی که مقدار اقلام قابل ب...

متن کامل

ارائه مدلی به منظور تجزیه و تحلیل، گزینش و اجرای راهبرد زنجیره تامین کسب و کار

امروزه انتظار می رود حداقل مدیران، کارآفرینان و دست‌اندرکاران کسب و کارهای بزرگ فعال در کشاورزی از ساختاری علمی برای مدیریت و تصمیم گیری های مربوط به کسب و کار خویش استفاده کنند. در این مقاله این ساختار علمی مدیریتی با دو ویژگی بارز و عمده زنجیره تامین و مدیریت راهبردی تحت عنوان مدیریت راهبردی زنجیره تامین از ساختار سنتی تبیین می‌شود. بدین منظور مولفه‌های مدل مدیریت راهبردی و روابط میان آن‌ها ا...

متن کامل

فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای...

متن کامل

بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارائه شده است که فر آیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند . نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازم ان های پیشرو باید داشته باشند . استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجدداً بر وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین نیازهای مشتریان تمرکز کنند. موفقیت ...

متن کامل

بهینه‌کاوی در مندسی مجدد کسب و کار

در مرحله‌ی طراحی وضعیت مطلوب مهندسی مجدد، محدوده‌ی سازمان و جریان کسب و کار بازطراحی می‌شود که اساساً متفاوت از وضع موجود خواهد بود. بازآفرینی وضعیت مطلوب از دشوارترین و مبهم‌ترین مراحل مهندسی مجدد است و در ادبیات و صنعت راهکارهای متداول آن مبهم و تقریبی است. در این نوشتار استفاده از روش بهینه‌کاوی برای بازطراحی وضعیت مطلوب مهندسی مجدد به‌عنوان یک راهکار پیشنهاد می‌شود. با الهام از روش‌های برتر...

متن کامل

بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر زنجیره تأمین چابک و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارائه شده است که فر آیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند . نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازم ان های پیشرو باید داشته باشند . استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجدداً بر وظیفه اصلی خود، یعنی تأمین نیازهای مشتریان تمرکز کنند. موفقیت ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 98

صفحات  44- 65

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023