× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر فشردن قفسه‌ی سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی

نویسندگان

  • شیروانی, یداله
  • موسوی نسب, سید نورالدین
  • پیامی بوساری, میترا
  • کاشانی, سعید آقا حسن

چکیده

Background and Objective: Hypoxia is a major problem in patients undergoing ventilation due to the high bronchioles secretion. This study aimed to determine the effect of expiratory rib-cage compression prior to endotracheal suctioning on arterial blood oxygenation (SpO2) in patients undergoing mechanical ventilation. Materials and Methods: This clinical trial with a crossover design included 50 mechanically ventilated patients hospitalized in the intensive care units of two educational hospitals (Vali-e-Asr and Ayatollah Mousavi) of Zanjan using the convenience sampling method. The participants were randomly divided into two groups. During the first phase of the study, the rib-cage compression was performed once for five minutes prior to suctioning in group one. The other group received suctioning without any rib-cage compression. The procedures were performed in a reverse fashion in the two groups after three hours. SpO2 was measured three times: five minutes prior to the endotracheal suctioning, and 15 and 25 minutes following the procedure. Data were analyzed using independent and paired t-tests. Results: There were statistically significant differences in the SpO2 mean values between five minutes before and 15 minutes after the endotracheal suctioning in patients who received endotracheal suctioning with the rib-cage compression (P< 0.05). Moreover, there was a statistically significant difference between the mean SpO2 values in the same intervals between the two groups (P< 0.0001). Conclusion: The results show that expiratory rib-cage compression prior to endotracheal suctioning improves arterial blood oxygenation in patients undergoing mechanical ventilation. Therefore, we recommend performing the procedure.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  تأثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر فشار خون بیماران تحت تهویه مکانیکی     یداله شیروانی [1] ٭، میترا پیامی بوساری [2] ، سعید آقا حسن کاشانی [3] ، نورالدین موسوی نسب [4] ، منصور غفوری فرد [5]     تاریخ دریافت 01/02/1392 تاریخ پذیرش21/04/1392     چکیده   پیش زمینه و هدف: در بیماران تحت تهویه مکانیکی به دلیل داشتن لوله داخل تراشه، تولید موکوس و ترشحات زیاد می‌باشد. به...

  Background & Aim : Endotracheal suctioning is one of the most frequently used methods for airway clearance in patients under mechanical ventilation. Chest physiotherapy techniques such as expiratory rib cage compression before endotracheal suctioning can be used as a means to facilitate mobilizing and removing airway secretions and improving alveolar ventilation. This study was carried out to...

زمینه و هدف: از مشکلات بیماران تحت تهویه ی مکانیکی تولید زیاد موکوس و ترشحات است. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر فشردن قفسه ی سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی (spo2) بیماران تحت تهویه ی مکانیکی انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع 50 بیمار تحت تهویه ی مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور...

مقدمه: یکی از معمول‌ترین روش‌های پاکسازی راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام ساکشن داخل تراشه می‌باشد. به منظور تسهیل خروج ترشحات راه هوایی این بیماران می‌توان از تکنیک‌های فیزیوتراپی قفسه سینه قبل از ساکشن استفاده نمود. این پژوهش به منظور تعیین تأثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه‌ بر میزان خروج ترشحات راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شد.روش: این پژوهش یک ...

بررسی تأثیر فشردن قفسه سینه بر SPO2 فرخنده یوسف‌نیا درزی ، فریده هاساواری *، طاهره خالقدوست ،احسان کاظم نژاد ، جواد حسینی تاریخ دریافت 14/06/1392 تاریخ پذیرش 09/08/1392 چکیده پیش زمینه و هدف: تجمع ترشحات در راه‌های هوایی یکی از عوارض جدی در بیماران دارای لوله تراشه و تحت تهویه مکانیکی می‌باشد. ساکشن تراشه که با هدف تخلیه ترشحات انجام می‌گیرد، می‌تواند به همراه فیزیوتراپی تنفسی موثر ...

مقدمه: یکی از معمول‌ترین روش‌های پاکسازی راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی، انجام ساکشن می‌باشد. اما یافته‌های متناقضی در مورد تاثیر آن بر گازهای خون شریانی این‌گونه بیماران وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر ساکشن داخل تراشه‌ بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد می‌باشد. نمونهها شامل 70 ...