تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود

نویسندگان

  • عباس شریفی تهرانی
  • فرزاد کرمپور
  • محمود اخوت
چکیده مقاله:

قارچکشهای بنومیل و رورال تی اس (مخلوط 35%ایپرودیون و 5/17 % کاربندازیم) در شش غلظت مختلف با محیط کشت پ د آ بروی قارچ Fusarium solani در 3 تکرار (پتری دیش) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین رشد قارچ درتیمارهای سموم مصرفی به میزان 3 قسمت در میلیون در محیط کشت و شاهد به ترتیب 66/21‘33/21و5/85 میلیمتر بود که موجب 25/75% و 05/75% بازدارندگی رشد کلنی قارچ شدند. این قارچکشها درغلظت بکار رفته نیز سبب 5/63 و 4/68 درصد بازدارندگی جوانه زدن اسپر قارچ گردیدند. درشرایط گلخانه این دو سم به روش کاربرد سوسپانسیون درخاک با غلظت 100 قسمت در میلیون درطرح کاملا تصادفی شامل 4 تیمار با 3 تکرار درخاک آلوده به قارچ عامل بیماری مصرف شد. نتایج نشان داد که بنومیل تا 62% و رورال تا 69% باعث کاهش بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود می شود. تاثیر سموم بکاررفته د رتیمارها بر ارتفاع بوته نخود و وزن تازه آنها در حضور عامل بیماری نیز بررسی و ملاحظه گردید. که ارتفاع و وزن تازه بوته ها نسبت به شاهد آلوده افزایش می یابد. اما ارتفاع و وزن بوته های تیمار شاهد سالم بیشتر از سایر تیمارها بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ Sclerotinia sclerotiorum(Lib.)de Bary عامل پوسیدگی ریشه آفتابگردان

خاک مزارع آفتابگردان استان آذربایجان غربی جمع آوری شد، سپس بذر آفتابگردان در گلخانه در این خاکها کاشته شد و از ریزوسفر این گیاهان 45 جدایه سودوموناس فلورسانس با استفاده از محیط S1 جدا گردید. بررسی تاثیر جدایه‌های فوق در جلوگیری از تندش اسکلروت قارچ نشان داد که 26 جدایه مانع تندش اسکلروت قارچ گردیدند که برای آزمایشهای بعدی انتخاب شدند و جدایه‌هایB8،B29 وB38 بیشترین تاثیر را در جلوگیری از تندش اس...

متن کامل

واکنش تعدادی از ژنوتیپ های نخود نسبت به عامل بیماری پوسیدگی سیاه ریشه در استان فارس

در استان فارس بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به خاکزاد بودن عامل بیماری استفاده از ارقام متحمل و یا مقاوم مناسب ترین روش مبارزه است. طی سه سال بررسی (1377 تا 1380)، واکنش 126 ژنوتیپ نخود موجود در بانک ژن و نمونه های جمع آوری شده از استان نسبت به قارچ Fusarium solani عامل بیماری در گلخانه و مزرعه مورد بررسی قرار گرفت.در آزمایش های گلخانه ای ژنوتیپ ها به همرا...

متن کامل

تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود Fusarium solani در شرایط گلخانه

تاثیر جدا شده هایی از قارچهای آنتاگونیست, Trichoderma harzianum (T1,T2) T.kiningii (T5) ,Gliocladium virens (G1,G2) T.viride (T3,T4) روی بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود ایرانی در اثر Fusarium solani و وزن تر بوته ها در طرح کاملا تصادفی در نه تیمار درگلخانه وخاک آلوده به قارچ بیماریزا روی نخود رقم البرز که حساسترین شناخته شده بود‘ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیماری را درمقایسه با شاهد آلوده ک...

متن کامل

بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت روی قارچ sclerotinia sclerotiorum(lib.)de bary عامل پوسیدگی ریشه آفتابگردان

خاک مزارع آفتابگردان استان آذربایجان غربی جمع آوری شد، سپس بذر آفتابگردان در گلخانه در این خاکها کاشته شد و از ریزوسفر این گیاهان 45 جدایه سودوموناس فلورسانس با استفاده از محیط s1 جدا گردید. بررسی تاثیر جدایه های فوق در جلوگیری از تندش اسکلروت قارچ نشان داد که 26 جدایه مانع تندش اسکلروت قارچ گردیدند که برای آزمایشهای بعدی انتخاب شدند و جدایه هایb8،b29 وb38 بیشترین تاثیر را در جلوگیری از تندش اس...

متن کامل

برهمکنش باکتری های گره زای ریشه و قارچ Fusarium solani عامل بیماری پوسیدگی ریشه باقلا

پوسیدگی ریشۀ باقلا ناشی از Fusarium solaniاز جمله بیماری‌هایمهم بوده و کنترل آن دشوار و پر هزینه است. در این پژوهش برهم‌کنش باکتری‌های گره‌زای ریشه با عامل بیماری بررسی شد. باکتری‌های گره‌زای ریشۀ باقلا با قارچF. solani  در محیط کشت otato dextrose agar در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار تقابل داده شدند. از نظر بازدارندگی از رشد قارچ، باکتری‌ها تفاوت معنی‌دار داشتنــد و استـریـن NSZ3 Rhizobium...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023