تاثیر مایع رویی سلول های اپیتلیال پوست و اندوتلیال ورید ناف انسان، در القای بلوغ سلول های دندریتیک نوع یک

نویسندگان

  • اسدی, معصومه
  • دلیرژ, نوروز
  • غلامی, کیکاووس
  • فرخی, فرح
  • نجاتی, وحید
چکیده مقاله:

Introduction: Dendritic cells have a high potential in presentation of antigens and can be generated and manipulated in invitro culture conditions. Dendritic cells(DC) are therefore used in cancer immunotherapy, in prevention of graft rejection, treatment of allergy, autoimmune diseases and certain infectious diseases. Methods: Dendritic cell was generated in two stages. IN the first stage, monocyte cells were converted to immature DC affected GM-CSF and IL-4 .In the second stage, dendritic cells were maturated in the presence of supernatant skin epithelial cells(A375) and human umbilical vein endothelial cells(HUVEC) and maturation factors. The ability of phagocytosis, expression phenotype, stimulation of T lymphocytes and cytokines was studied. Results: Mature Dendritic cells decreased their power of phagocytosis and increased expression of their surface markers. The ability of T cells stimulation and cytokine production(IL-12) increased . Conclusion: Mixture condition medium of epithelial cells and human skin umbilical vein endothelium cells induces maturation of monocyte-derived DCs. This condition medium improves their phenotype and their functions. The mentioned condition medium generates DC1 and Th1 in vitro.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

القای بلوغ سلول های دندریتیک به وسیله مایع رویی سلول های اندوتلیال ورید ناف انسان و لنفوسیت های t فعال شده با فیتوهماگلوتینین

زمینه و هدف: از زمانی که محققین توانستند سلول های دندریتیک را از مونوسیت های خون محیطی متمایز کنند، دانشمندان بسیاری در پی یافتن بهترین راه تولید سلول های دندریتیک و بهینه سازی فرایند بلوغ این سلول ها، در شرایط آزمایشگاهی هستند تا از این سلول ها در درمان بیماری ها استفاده کنند. هدف از این مطالعه بلوغ سلول های دندریتیک مناسب ایمنی درمانی تومور می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تولید س...

متن کامل

تولید سلول های دندریتیک مهاری و سلول های شبه ماکروفاژی با استفاده ترکیبی از فاکتورهای بلوغ

Background and purpose: As professional antigen- presenting cells, dendritic cells are a bridge between innate and adaptive immunity by stimulating T lymphocytes. Recent research has demonstrated the extra ability of the myeloid cells plasticity into different cells in response to environmental stimuli. In the present study, the effect of using combination maturation factors (MCM, TNF-α, poly (...

متن کامل

القای بلوغ سلول‌های دندریتیک مشتق از مونوسیت، بر روی لایه تغذیه‌ای سلول‌های اپیتلیال انسان

Background: Nowadays, dendritic cells (DCs) have a special place in cancer treatment strategies and they have been used for tumor immunotherapy as they can induce immune response against tumor cells. Researchers have been trying to generate efficient dendritic cells in vitro therefore, this research was done to generate them for use in research and tumor immunotherapy. Methods: This study took...

متن کامل

تاثیر مایع رویی لنفوسیت T در القای بلوغ سلول‌های دندریتیک (DC1) و تولید سلول‌های موثر برای ایمونوتراپی تومور

Background: Nowadays, dendritic cells (DC) are used for tumor immunotherapy as they can induce immune responses against tumor cells. In this research, we comprehensively studied the maturation stimulus addition, PHA-activated T-cell (PHA- TCM) conditioned medium, autologous monocyte-conditioned medium (MCM) and TNF-α for their ability to promote uniformly mature dendritic cells that eli...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 19  شماره 2

صفحات  230- 241

تاریخ انتشار 2011-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023