تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

نویسندگان

  • لاله بدری دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگیزۀ تحصیلی هم نامیده می شود، تکمیل کردند. این پرسش نامه برای ارزیابی میزان انگیزش زبان آموزان، برای یادگیری زبان انگلیسی، با استفاده از مواد غیردرسی شنیداری، که خارج از کلاس درس استفاده می شوند، به کار می رود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تحلیل شد. نتایج دال بر اثر بخشی استفاده از مواد آموزشی غیر درسی بر میزان انگیزه و همینطور توانایی شنیداری بود. همچنین نتایج این مطالعه، تاییدی بر یافته های اخیر است که بکارگیری مواد غیردرسی شنیداری را روشی مفید برای بهبود مهارت درک شنیداری و توسعه انگیزش می دانند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر آموزش نقشه مفهومی به عنوان شیوه ای پس شنیداری بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی

تحقیق حاضر تأثیر آموزش نقشه مفهومی و تعامل نقشه مفهومی و نوع آزمون را بر درک شنیداری فراگیران زبان خارجی مورد مطالعه قرار می دهد. تعداد ۶۴ دانشجوی دختر ترم دوم در گرایش مترجمی زبان انگلیسی بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. به دو گروه اول که نقش گروه آزمایش را ایفا می کردند، در طی ۶ جلسه طرح نقشه مفهومی آموزش داده شد، دو گروه دیگر، یعنی گروه کنترل در این مدت هیچگونه آموزشی را در این رابطه دری...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

تاثیر درسکارهای تصمیمی و جورچین بر تقویت توانای های شنیداری و گفتاری زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیردرسکارهای تصمیمی وجورچین بر تقویت توانایی­های شنیداری و گفتاری زبان اموزان ایرانی درسطح متوسط بود. بدین منظور از میان 75 زبان آموز دختر ایرانی 60 نفر به عنوان گروه همگون از نظر تئانایی زبانی بر اساس آزمون نلسون انتخاب شدند. جهت سنجش توانایی­های شنیداری وگفتاری زبان اموزان قبل وبعد از اموزش ازبخش های شنیداری وگفتاری ازمون  pet استفاده شد. به منظور بررسی نقش درسکارهای ج...

متن کامل

ساخت و روایی‌سنجی پرسشنامه راهبردهای خودنظم‌بخشی در مهارت شنیداری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

هدف از مطالعۀ حاضر، طراحی و روایی‌سنجی پرسشنامۀ راهبردهای خودنظم‌بخشی در مهارت شنیداری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه است. نخست، 94 گویه بر پایه مدل خود نظم‌ بخشی پینتریچ (2004) طراحی شد. سپس، این پرسشنامه به‌ صورت آزمایشی بین 30 نفر از زبان‌آموزان زبان انگلیسی، به‌ عنوان زبان خارجۀ ایران، توزیع شد. نتایج حاکی از انسجام درونی قابل قبول پرسشنامه بود. در مرحلۀ بعد، پرسشنامه محقق‌ ساخته بین 200 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 1

صفحات  29- 38

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022