تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر ویژگی های جوانه‌زنی بذر یونجه کشت شده در محیط کشت آزمایشگاهی

ثبت نشده
چکیده

افزایش میدان­های مغناطیسی که حاصل پیشرفت تکنولوژی امروزه می‌باشد- بر روند جوانه زنی بذرها  تأثیر گذاشته است و لزوم شناخت اثر این تغییرات جهت مدیریت مصرف بذر که بخش عمده‌ای از هزینه‌های مزرعه‌ای را شامل می شود، ضروری به نظر می‌رسد. بدین سبب این پژوهش به منظور بررسی تأثیر شدت و مدت زمان‌های مختلف میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی بذر یونجه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شدت و مدت زمان‌های مختلف میدان مغناطیسی را در بر می‌گیرد که شدت میدان مغناطیسی شامل 5، 50 و 100 میلی تسلا و مدت زمان در معرض قراردادن بذرها برای هر شدت شامل شاهد صفر ،20، 40، 60 دقیقه بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه بار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که میدان مغناطیسی به طور معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی أثر گذاشته بود به گونه‌ای که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در تیمار 50 میلی تسلا و در مدت زمان 40 دقیقه به دست آمد. همچنین بیشترین میزان رشد ساقه چه و ریشه چه در تیمار 50 میلی تسلا مشاهده شد و کمترین میزان آن در تیمار میدان مغناطیسی ضعیف 5 میلی تسلا  به دست آمد. میدان مغناطیسی بر وزن خشک ریشه چه و ساقه چه نیز أثر معنی داری داشت و بیشترین مقدار آن در تیمار 50 میلی تسلا مشاهده شد. تیمار 100 میلی تسلا نسبت به 5 میلی تسلا باعث افزایش صفات مذکور شد ولی در مقایسه با میدان مغناطیسی 50 میلی تسلا باعث کاهش آن شد.  با توجه به نتایج آزمایش‌ها می­توان نتیجه گرفت که میدان مغناطیسی ایستا با شدت­های 5، 50 و 100 میلی تسلا در مدت زمان­های 20، 40 و 60 دقیقه باعث افزایش سرعت تحریک جوانه­زنی و تأثیر مثبت در ویژگی­های جوانه­زنی بذرهای کشت شده می­شود. همچنین بیشترین أثر میدان مغناطیسی در شدت 50 میلی تسلا ودر مدت 40 دقیقه مشاهده گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر میدان مغناطیسی، محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر جوانه زنی بذر گیاه پروانش Catharanthus roseus.L)

پروانش با نام علمی Catharanthus roeus.L) ) از جمله گیاهان مهم دارویی است که دارای آلکالوئیدهای با ارزش می باشد . در این تحقیق تاثیر شدت میدان مغناطیسی بلند مدت و کوتاه مدت، غلظت محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر درصد جوانه زنی بذر گیاه پروانش بررسی شد. بذرهای سترون روزانه پانزده دقیقه و به مدت یک هفته یا یک ماه در معرض شدت های مختلف میدان مغناطیسی(mT 0، 2، 4) قرارگرفتند. بذرهای تیمارشده در محیط...

متن کامل

اثر پروونانس و محیط کشت بر جوانه‌زنی بذر ون (.Fraxinus excelsior L) در شرایط کشت درون‌شیشه‌ای جنین

ون (Fraxinus excelsior L.) یکی از گونه‌های جنگلی با بذر سخت همراه با خواب سنگین است که جوانه‌زنی آن به‌سختی انجام می‌شود. در پژوهش پیش‌رو، با هدف تسهیل جوانه‌زنی بذر ون، رویانیدن بذر با استفاده از کشت درون‌شیشه‌ای جنین انجام شد. بذرهای تهیه‌شده از چهار منطقه کلاردشت و الندان کیاسر (استان مازندران) و علی‌آباد و گالیکش (استان گلستان) پس از ضدعفونی با الکل 70 درصد، با استفاده از اسکالپل ا...

متن کامل

تأثیر محیط کشت القاء شده با سلول های فیبروبلاست بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نابالغ موش

Background and purpose: The purpose of this study was to evaluate the effect of mouse embryonic fibroblast cells conditioned medium on resumption of meiosis, in vitro maturation of immature mouse oocytes, fertilization and derived embryos development. Material and Methods: Immature oocytes denuded at the germinal vesicle (GV) stage were obtained from female NMRI mice 46-48 hrs after injecti...

متن کامل

تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلولهای مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت آزمایشگاهی در جهت ایجاد سلولهای عصبی

چکیده با گسترش صنعت، پزشکی و کارهای تحقیقی، بشر با میدان های مغناطیسی قوی تری مواجه می شود. بنابر این شایسته است که اثر این پدیده فیزیکی بر روی سلامت سلول ها و بافت ها بررسی گردد. علاوه بر این امروزه ایده استفاده از سلول های بنیادی با تمایز هدفمند، در پزشکی و سلول درمانی برای درمان ضایعات نخاعی– عصبی ، نارسایی های بافت قلبی و غیره مطرح می شود. نقش میدان مغناطیسی به عنوان یک پدیده فیزیکی اثرگذا...

15 صفحه اول

تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر فعالیت سلول​ها در مدل آزمایشگاهی آسیب نخاعی

هدف: آسیب نخاعی سالانه زندگی میلیون​ها نفر از مردم جهان را با ایجاد اثر​های طولانی​مدت و ماندگار در طول عمر ایشان تغییر می​دهد. هدف اصلی تحقیقات بیوفیزیکی در سطوح سلولی و مولکولی در حیطۀ آسیب​های نخاعی، بهبود روش​های ترمیم نخاع با حداقل عوارض جانبی است. استفاده از میدان مغناطیسی ایستا (SMF) به​عنوان یک روش درمانی غیرتهاجمی، ارزان و از راه دور می​تواند یکی از رویکردهای امیدوار​کننده باشد. هدف ا...

متن کامل

تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان موش صحرایی در محیط کشت آزمایشگاهی در جهت ایجاد سلول های زایای بدوی

به دلیل افزایش نازایی و مشکلات موجود در اهدا گامت، ضرورت ایجاد روشی مطمئن و ایمن جهت تولید منبعی از سلول های جنسی به منظور استفاده در انجام تحقیقات و درمان ناباروری بسیار ارزشمند است. به همین منظور محققین با استفاده از سلول های بنیادی، به دنبال ایجاد محیط کشت مناسب برای تمایز سلول های زایا هستند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر میدان مغناطیسی ایستا بر نرخ تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان موش ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  63- 70

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021