تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود Fusarium solani در شرایط گلخانه

نویسندگان

  • محموداخوت
  • فرزاد کرمپور
چکیده مقاله:

تاثیر جدا شده هایی از قارچهای آنتاگونیست, Trichoderma harzianum (T1,T2) T.kiningii (T5) ,Gliocladium virens (G1,G2) T.viride (T3,T4) روی بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود ایرانی در اثر Fusarium solani و وزن تر بوته ها در طرح کاملا تصادفی در نه تیمار درگلخانه وخاک آلوده به قارچ بیماریزا روی نخود رقم البرز که حساسترین شناخته شده بود‘ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیماری را درمقایسه با شاهد آلوده کاهش داد و بترتیب تیمارهایف T2>T4>T1>G1>G2 T3>T5> قرار گرفتند. ترتیب اثر آنتاگونیستها درحضور فوزاریوم روی وزن تر بوته ها T5>T2>T3>T1>T4>G1>G2 بودکه سبب افزایش شد. محاسبات آماری روی اعداد ‘ اختلاف معنی داری در سطح ا% داشته وگروه بندی ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. کاربرد آنتا گونیستها به تنهایی و بدون حضور فوزاریوم درخاک روی وزن تر بوته ها در مقایسه با شاهد اختلاف معنی دار ی نداشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر چند جداشده از قارچهای آنتاگونیست علیه پوسیدگی سیاه ریشه نخود fusarium solani در شرایط گلخانه

تاثیر جدا شده هایی از قارچهای آنتاگونیست, trichoderma harzianum (t1,t2) t.kiningii (t5) ,gliocladium virens (g1,g2) t.viride (t3,t4) روی بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود ایرانی در اثر fusarium solani و وزن تر بوته ها در طرح کاملا تصادفی در نه تیمار درگلخانه وخاک آلوده به قارچ بیماریزا روی نخود رقم البرز که حساسترین شناخته شده بود‘ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیماری را درمقایسه با شاهد آلوده کاه...

متن کامل

بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

تأثیر جدایه‌هایی از باکتری‌های آنتاگونیستBacillus subtillis (B-120,B-28,B-22,B-32) ،Pseudomonas fluorescens (pf-100,pf-19,CHAO) و قارچکش بنومیل بر بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. ciceris وفاکتورهای رشدی (وزن خشک وتر بخش های هوایی وریشه، ارتفاع بوته وطول ریشه) در طرح کاملاً تصادفی در 12تیمار در گلخانه روی نخود ایرانی رقم البرز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نش...

متن کامل

بررسی مقاومت ژنوتیپ های نخود نسبت به fusarium solani عامل پوسیدگی سیاه ریشه

افزایش روز افزون جمعیت در برخی از کشورها بخصوص جنوب شرق آسیا، مشکل کمبود غذا را روز به روز حیاتی تر و مهم تر جلوه می دهد. رژیم غذایی عمده مردم در اکثر کشورهای جهان را غلات و حبوبات تشکیل می دهد.طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی در سال 2013 متوسط عملکرد نخود در جهان 967 و در ایران 536 کیلوگرم در هکتار است. پایین بودنو بی ثباتیعملکردو تولید،یکی ازمهم ترین مسائل موجود در رابطهبا کشتنخود می-باشد. ج...

بررسی اثر چند باکتری آنتاگونیست بر fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی در شرایط گلخانه

تأثیر جدایه هایی از باکتری های آنتاگونیستbacillus subtillis (b-120,b-28,b-22,b-32) ،pseudomonas fluorescens (pf-100,pf-19,chao) و قارچکش بنومیل بر بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود ایرانی با عامل fusarium oxysporum f.sp. ciceris وفاکتورهای رشدی (وزن خشک وتر بخش های هوایی وریشه، ارتفاع بوته وطول ریشه) در طرح کاملاً تصادفی در 12تیمار در گلخانه روی نخود ایرانی رقم البرز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشا...

متن کامل

مبارزه بیولوژیک با قارچ pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه نخود توسط قارچهای آنتاگونیست

کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه نخود در اثر p.ultimum توسط قارچهای آنتاگونیست Trichoderma harzianum جدا شده از خاک مزرعه نخودکرج با استفاده از محیط کشت اختصاصی داوه وجدا شده های Gliocladium virens, Trichoderma دریافتی از دانشکده کشاورزی کرج در شرایط آزمایشگاهی ازنظر قدرت رقابت تغذیه ای ‘ تشکیل کلنی در کشت متقابل ‘ همچنین تاثیر ترکیبات فرار وترشحات مایع خارج سلولی روی رشد کلنی قار...

متن کامل

تأثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه‌ای

در این تحقیق تأثیر قارچ میکوریز Glomus sp.  بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال­های پسته ناشی از دو جدایه قارچ Fusarium solaniدر شرایط گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح میکوریز (عدم تلقیح ((M0 و تلقیح با Glomus (M1)) و دو سطح قارچ بیمارگر فوزاریم (جدایه 1(F1) و 2 (F2) و شاهد (F0) بودند. نتایج نشان ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1996-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023