تاثیر کامبوچا (گل گاوزبان، بهار نارنج، آویشن و سنبل الطیب) روی سیستم ایمنی و رشد جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

  • بهزاد همتی گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
  • روح اله حیدری شریف آباد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر افزودن آویشن شیرازی ( )Zataria multifloraدر جیره بر ویژگیهای بافت شناسی مخاط روده باریک جوجههای گوشتی

ترکیبات جیره غذایی از عوامل موثر در تغییرات مورفولوژی روده میباشند که با ایجاد این تغییرات، سبب تغییر در هضم و جذب مواد مغذی میشوند. دراین پژوهش هیستومورفومتری روده باریک در جوجههای گوشتی در ارتباط با مصرف آویشن شیرازی ( )ZatariaMultiforaمورد مطالعه قرار گرفته و باتغذیه معمولی مقایسه شد. بدین منظور تعداد 50قطعه جوجه گوشتی یک روزه را با استفاده از طرح ک ً املا تصادفی به 5گروه 10تایی تغذیه با نسبت...

متن کامل

بررسی تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رشد ریشه و ماده موثره سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L)

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تاریخ و تراکم کاشت بر خصوصیات رشد ریشه و عملکرد اسانس گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) بود. این تحقیق در سال های 1385-1384 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان ...

متن کامل

اثرات اسانس گل بهار نارنج (Citrus aurantium) روی خواص الکتروفیزیولوژیک کره دهلیزی – بطنی خرگوش

زمینه و هدف: گزارش های متعدد در منابع مختلف در مورد اثرات قلبی و عروقی گیاه بهار نارنج (Citrus aurantium) اشاره شده است. در مطالعه حاضر اثرات غلظت های مختلف (0.3، 0.2 و 0.1) اسانس این گیاه روی خواص الکتروفیزولوژیک گره دهلیزی بطنی با کمک مدل گره دهلیزی- بطنی ایزوله خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت. هدف دوم مطالعه حاضر بررسی نقش حفاظتی اسانس بهار نارنج در اثرات آریتموژن اوبایین بود.روش بررسی: این مطال...

متن کامل

بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب

در این آزمایش اثرات دو هورمون اکسین و سیتوکینین بر روند کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنب لالطیب بررسی شد. بذرهای دو ژنوتیپ سنب لالطیب در آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور ژنوتیپ، ریزنمونه و محیط کشت در قالب طرح کاملاً تصادفی ارزیابی شدند. در آزمایش کالو سزایی، بیشترین حجم کالوس در سطح 2-4-D ، به میزان 2 میلی گرم در لیتر برای ژنوتیپ اصفهان و مدت زمان مورد نیاز کمتر جهت کالوس دهی برای ریزن...

متن کامل

تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

دراین تحقیق تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی هومورال و سلولی 200 قطعه جوجه یکروزه گوشتی نژاد کاب 500 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و تعداد 10 مشاهده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. جوجه‌های گروه اول به عنوان شاهد (C) در نظر گرفته شد و از جیره پایه استفاده نمودند. جوجه‌های گروه دوم (P) از جیره حاوی g/kg1/0 پروبیوتیک پروتکسین، جوجه‌های گروه سوم (F) از جیره حا...

متن کامل

اثر گرده گل بر روی عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی سویه راس 308

به منظور بررسی اثر گرده گل بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی، از 160 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 استفاده شد. جهت انجام تحقیق از یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار آزمایشی، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای غذایی شامل: جیره پایه (بر پایه ذرت –سویا)، جیره پایه + 1 درصد گرده گل، جیره پایه + 5/1 درصد گرده گل و جیره پایه +2 درصد گرده گل بودند. پرندگان از سن 42-0 روزگی ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 94  شماره 3

صفحات  65- 75

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023