تاثیر کتاب درمانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دختر و پسر 12-7 سال عضو فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

نویسندگان

  • زویا آبام استادیار و عضو هیأت علمی ‏دانشگاه الزهرا (س)
  • منصور تاجداران استادیار و عضو هیأت علمی ‏دانشگاه الزهرا (س)
چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کتاب‌درمانی بر مهارت‌های اجتماعی دختران و پسران 12-7 سال اعضای فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است. روش:این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است و به روش تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده است. 60 عضو فعال کتابخانه با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامة مهارت‌های اجتماعی «گرشام و الیوت» (1999) بود. جلسات کتاب‌درمانی بر روی گروه آزمایش به مدت 14 جلسه 45 دقیقه‌ای، دو بار در هفته اجرا شد. یافته‌ها: نتایج حاصل به وسیلة آزمون t مستقل بررسی شد و یافته‌های حاصل در سطح معناداری (0.05 p<) نشان داد که کتاب‌درمانی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان به طور کلی و در ابعاد همکاری، همدلی، خویشتن‏داری و ابراز وجود مؤثر بوده و بین میزان تأثیر این جلسات بر مهارت‏های اجتماعی دختران و پسران، تفاوت معناداری وجود نداشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان از جلسات کتاب‌درمانی به عنوان روش ارتقای سطح ابعاد مختلف مهارت‌های اجتماعی کودکان بهره گرفت و آن را در مراکز مختلف مانند مدارس، مراکز پیش‌دبستانی، مهدهای کودک، کانون پرورش فکری و ... به کار برد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان تأثیر کتاب درمانی بر مهارت های اجتماعی کودکان دختر و پسر 12-7 سال عضو فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

منظور از کتاب درمانی، راهنمایی و مشاوره با استفاده از کتاب است.کتاب ها، ابزارهای موثری برای حل مشکلات شخصی کودکان و گسترش مهارت های لازم برای یک زندگی موفق می باشند.پژوهش حاضر با هدفتعیین تأثیر کتاب درمانی بر مهارت های اجتماعی دختران و پسران 12-7 سال اعضای فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به روش تجربی با طرح پیش آزمون-...

تأثیر فعالیت‌های کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر خلاقیت کودکان (مطالعۀ موردی: شهر همدان)

Purpose: The complex and dynamic nature of the modern life requires us to bring up our children more efficiently through fostering creativity in them so that they might be able to develop our world and to endure, to survive and to face the challenges of the modern life. This starts from the family and is further encouraged by other social institutions such as libraries of the Institute for Inte...

متن کامل

امکانسنجی ایجاد شبکه میان کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

هدف از این پژوهش، امکان سنجی ایجاد شبکه اطلاع رسانی برای کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری، کلیه کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقر در شهر تهران می باشد. در این پژوهش وضعیت این کتابخانه ها از نظر تجهیزات، منابع، نیروی انسانی، نحوه سازماندهی منابع و بازیابی آنها و ...مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشا...

15 صفحه اول

تأثیر فعالیت های کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر خلاقیت کودکان (مطالعۀ موردی: شهر همدان)

زمینه و هدف: پیچیدگی و پویایی دنیای امروز ما را مجبور می کند تا برای تربیت مفید و مؤثر کودکان خود به عنوان بزرگ ترین سرمایه های جامعه به جهت رشد و بقا و حل چالش های پیش رو، به افزایش خلاقیت رو آوریم و در این زمینه سرمایه گذاری کنیم. این تربیت از خانه شروع می شود، و با کمک نهادهای دیگر از جمله کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه می یابد. لذا، پژوهش حاضر با هدف اساسی شناخت تأثیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره شماره 3 (پیاپی 67)

صفحات  135- 154

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023