تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام

نویسندگان

  • الهام اشعری دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
  • محمد مهدی نادری نورعینی استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

در یک بازار کارا قیمت‌ها نسبت به اطلاعات جدید، سریع و کامل تعدیل می‌شوند. مع‌الوصف حجم قابل‌‌ملاحظه‌ای از پژوهش‌ها، فقدان اطلاعات کامل و عدم کارایی بازار را نشان داده‌اند، فقدان اطلاعات کامل، بصورت بالقوه، تعدیل به موقع قیمت‌ها را به تأخیر می‌اندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام در ارتباط است. کیفیت پایین اطلاعات حسابداری، احتمالاً با عدم اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش‌گذاری سهام در ارتباط است که خود مبین فقدان اطلاعات کامل است. در نتیجه کیفیت پایین اطلاعات حسابداری منجر به تاخیر در تعدیل قیمت سهام می‌گردد. در این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری و تأخیر در تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه مورد بررسی شامل 61 شرکت معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1391 می‌باشد. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان می‌دهد، کیفیت حسابداری با تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه منفی و معنی‌داری دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه‌گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت‌های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ر...

متن کامل

کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام

در این تحقیق ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری با تاخیر در تعدیل قیمت سهام بر اساس رویکری جدید مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ادبیات نظری، تاخیر در تعدیل قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته، با استفاده ار مدل هو و ماسکوویتز (2005) اندازه گیری شد. سپس، متغیرهای شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری در قالب سه گروه شامل، متغیرهای شاخص کیفیت سود، متغیرهای شاخص ارایه نادرست صورت های مالی و متغیرهای حسابداری محرک ر...

متن کامل

نقش کیفیت اطلاعات حسابداری در کشف به هنگام قیمت و تاخیر در تعدیل قیمت سهام

فرآیند کشف قیمت، عبارت است از انتقال اطلاعات مربوط و خاص در قیمت سهام، به هنگام بودن کشف قیمت نیز اشاره به سرعت انتقال اطلاعات مربوط در قیمت سهام دارد. در واقع، ممکن است کلیه سهام موجود در بازار فوراً کشف قیمت شوند در حالی که سرعت انتقال اطلاعات در هر شرکت نسبت به شرکت دیگر متفاوت باشد. نتایج حجم وسیعی از تحقیقات، وجود اطلاعات ناقص در بازار اوراق بهادار را مستند نموده است. اطلاعات ناقص به طور با...

بررسی تاثیر افشای اطلاعات حسابداری تورمی بر قیمت سهام

در این تحقیق با تبدیل اطلاعات تاریخی مجموعه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت های مالی تعدیل شده بر مبنای تورم ، نسب به ارزیابی  ارتباط بین قیمت سهام و افشای این اطلاعات اقدام گردیده است . قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته با مجموعه ای از نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی تاریخی به عنوان متغیرهای مستقل و با استفاده از مدل آماری همبستگی – رگرسیون مورد آزمون قر...

متن کامل

بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است. هنگامیکه واکنش بازار به اطلاعات به کندی انجام شود، گفته می شود که نوعی تاخیر زمانی بین ارایه ی اطلاعات و انعکاس آنها بر روی قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. به منظور بررسی رابطه ی مذکور، دو فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در ...

بررسی تاثیر افشای اطلاعات حسابداری تورمی بر قیمت سهام

در این تحقیق با تبدیل اطلاعات تاریخی مجموعه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت های مالی تعدیل شده بر مبنای تورم ، نسب به ارزیابی  ارتباط بین قیمت سهام و افشای این اطلاعات اقدام گردیده است . قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته با مجموعه ای از نسبت های مالی استخراج شده از صورت های مالی تاریخی به عنوان متغیرهای مستقل و با استفاده از مدل آماری همبستگی – رگرسیون مورد آزمون قر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 28

صفحات  88- 99

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023