× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطۀ بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، شناسایی و داده‌ها از آن جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون مدل تحقیق از رگرسیون تک متغیره و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos استفاده گردید. نتایج تحقیق، حاکی از این است که هنجارهای جنسیتی با 591/0، درآمد با 40/0 و تحصیلات با 355/0 رابطۀ معناداری با مشارکت ورزشی زنان دارند و در مجموع به طور معناداری تا 42/0 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را تبیین می‌کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام گرفت و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام و حجم نمونه 500 نفر بودند. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل...

تحقیق حاضر در پی توصیف و تبیین رابطه‌ی بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه‌ی آماری تحقیق، زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام و حجم نمونه 500 نفر بودند. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای شناسایی و داده‌ها از آن جمع‌آوری شدند. ن...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خودکنترلی و تاب‌آوری بر قانون‌گریزی در بین شهروندان استان ایلام انجام گرفته است. قانون‌گریزی (نوع نرم) در دو بعد قانون‌گریزی ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی، با ابزار پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی شهروندان بالای 18 سال استان ایلام در سال 1395 است و نوع نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و حج...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر مدیریت بدن با تأکید بر خودنمایی است. در دنیای روابط کوتاه و مقطعی امروزی، ظاهر هر فرد نقش عمده ای در معرفی هویت فردی او ایفا می کند. لذا بدن به عنوان ابزار تجلی هویت، اهمیتی اساسی می یابد. اصلاح بدن و کنترل آن که ویژگی جامعه مدرن است در راستای ایجاد تصور مطلوب برای دیگران از بدن و ظاهر فرد صورت  می گیرد. نظریات گافمن، گیدنز، الیاس، بوردیو و باندورا ...

اختلالات روانی ازجمله افسردگی، موضوع مطالعة رویکردهای مختلف نظیر روان­پزشکی، روان­شناسی، روانکاوی، همه‌گیرشناسی و نیز جامعه‌شناسی هستند. رویکردهای جامعه‏شناختی با اصل قراردادن عوامل بیرونی، اثرات ساختارهای اجتماعی و الگوهای تعاملات اجتماعی را بر اختلالات روانی مطالعه می­کنند. در مقالة حاضر، رویکردهای جامعه‌شناختی از تفاوت­های جنسیتی در شکل­­گیری و تشدید افسردگی در میان زنان و مردان را ارزیابی م...

هدف این مطالعه، تحلیل جامعه­شناختی موانع اجتماعی مشارکت در فعالیت­های ورزشی زنان و مردان سازمان صنعت، معدن و تجارت بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه­ی کارکنان زن و مرد سازمان صنعت و معدن و تجارت به تعداد607 نفر می­باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 152 نفر تعیین شد و به همین تعداد، پرسش­نامه­ی محقق ساخته موانع مشارکت اجتماعی ...