تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

نویسندگان

  • سید علیرضا توکلی خورمیزی مربی دانشگاه زابل
  • علیرضا سلیمی آوانسر استادیار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناخت سیستم­های انرژی درگیر در والیبال با تاًکید بر تفاوت در پست‌های مختلفدر مسابقات لیگ برتر باشگاه­های ایران بود. با توجه به جدول برگزاری مسابقات تمامی 24 بازی رفت و برگشت یکی از تیم­ها توسط پژوهش‌گر فیلم‌برداری گردید. جهت بررسی بهتر ابتدا به وسیله برنامه تخصصی، فیلم‌ها به فرمت‌های قابل استفاده در برنامه آنالیز تبدیل شدند. سپس تعداد و نوع پرش­ها جمع­آوری و جهت بررسی و تجزیه و تحلیل ذخیره شد. از طریق تحلیل واریانس یک‌طرفه اطلاعات بدست آمده در سطح معناداری (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل سیستم های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

هدف از این پژوهش شناخت سیستم­های انرژی درگیر در والیبال با تاًکید بر تفاوت در پست های مختلفدر مسابقات لیگ برتر باشگاه­های ایران بود. با توجه به جدول برگزاری مسابقات تمامی 24 بازی رفت و برگشت یکی از تیم­ها توسط پژوهش گر فیلم برداری گردید. جهت بررسی بهتر ابتدا به وسیله برنامه تخصصی، فیلم ها به فرمت های قابل استفاده در برنامه آنالیز تبدیل شدند. سپس تعداد و نوع پرش­ها جمع­آوری و جهت بررسی و تجزیه و ...

متن کامل

نقش ابعاد هوش فرهنگی در تسهیل انسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران

هدف: هدف از مطالعة حاضر تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم های لیگ برتر والیبال ایران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران در سال 1392 تشکیل داده‌اند (180N~). با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل ‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد هوش فره...

متن کامل

ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران بود. جامعه آماری مورد مطالعه بازیکنان، مربیان و مدیران حاضر در لیگ برتر  سال 1392 به تعداد 176 نفر بود. در بخش مربیان و مدیران 16 تن به طور کل شمار و در بخش ورزشکاران 113 بازیکن طبق جدول مورگان به طور تصادفی برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه­ی هویت ورزشی برور و سب...

متن کامل

معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

فوتبال پرطرفدارترین رشتۀ ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو، سهم عمده‌ای از کل بازار صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر به تعیین معادلۀ قیمت‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی محتوای آنها را استادان و خبرگان تأیید کردند. پرسشنامۀ اول با ۳۹ گویه، و اعتبار ۸۷/۰ (05/0>P) شا...

متن کامل

تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت داوران نخبه ی فوتبال لیگ برتر ایران در شرایط واقعی

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت داوران نخبه لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی طی فصل مسابقات ٨٧ – ١٣٨٦ بود. مواد و روش­ها: بدین منظور١٠ داور نخبه مرد لیگ برتر فوتبال ایران (میانگین سن 24/2±23/36 سال، قد 48/4±1/180 سانتی­متر، وزن 4/8 ± 18/78 کیلوگرم، درصد چربی بدن  3/3 ± 38/19 و شاخص توده بدنی 53 /1±98/23 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند....

متن کامل

ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور

بدون شک علاوه بر توانایی های فردی و مهارت های گروهی ورزشکاران، مسئولیت های ورزشی نیز در موفقیت و کسب مقام قهرمانی ورزشکاران بدون تاثیر نبوده است. کسب این مقام ها و افتخارات داخلی و خارجی بر مسئولیت پذیری فردی و گروهی ورزشکاران از یکسو و مسئولیت پذیری حرفه ای سازمان ورزشی از سوی دیگر در ارتباط با جامعه تاثیر خواهد گذاشت. شهروندان انتظار دارند که ورزشکاران خود را نه تنها در اوج قهرمانی ببینند، بل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 24

صفحات  85- 98

تاریخ انتشار 2015-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023