تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

نویسندگان

  • عزیز الله علیزاده
  • فاختک طلیعی
  • محمدعلی دهقان
  • ناصر صفایی
چکیده مقاله:

به منظور ارائه مد‌ل‌های مناسب برای پیش بینی روند پیشرفت زمانی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم ناشی از قارچ Fusarium graminearum، بررسی‌های اپیدمیولوژیک در قالب آزمایشات مزرعه‌ای طی دو سال متوالی (81-1380 و 82-1381) در ایستگاه عراقی محله گرگان و با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و یک لاین مقاوم (لیرا) اجرا گردید. روند توسعه بیماری نسبت به زمان با محاسبه شاخص بیماری (Disease Index) و با استفاده از مدل‌های اپیدمیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. مناسب بودن مدل‌ها با استفاده از فاکتور ضریب تبیین مدل (R2)و آماره‌های مربوط به خطای باقیمانده‌ها شامل حداکثر خطا (ME) ، میانگین ریشه دوم خطا (RMSE)، ضریب تبیین خطا (CD) ، کارآیی مدل‌سازی (EF) و ضریب باقی‌مانده (CRM)بررسی گردید. پیشرفت بیماری در شرایط زیر سیستم مه پاش با عنایت به آماره‌های یاد شده، در ارقام فلات، تجن و زاگرس با مدل لوگ-لوجستیک بهتر قابل تبیین بود. در لاین مقاوم بیماری پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشت. در شرایط خارج سیستم مه‌پاش با اسپورپاشی، در ارقام فلات و زاگرس مدل لوجستیک به ترتیب با ضریب تشخیص 86/0 و 91/0 بهترین مدل شناخته شد. در رقم تجن، مدل لوگ-لوجستیک با 84/0=R2 بعنوان مدل برتر معرفی شد. در این آزمایشات برای لاین مقاوم، مدل لوگ-لوجستیک با 79/0=R2 بهترین مدل تشخیص داده شد. در مجموع با بکارگیری شاخص‌های آماری مذکور برای مقایسه مدل‌های مورد مطالعه معلوم شد که مدل‌های لوجستیک و لوگ-لوجستیک مناسب‌ترین مدل‌ها در توصیف روند پیشرفت بیماری تحت شرایط خارج و زیر سیستم مه‌پاش می‌باشند. این اولین گزارش در خصوص ارزیابی مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری‌ها با استفاده از پارامترهای آماری مذکور می‌باشد. نتایج این پژوهش در مقایسه با تحقیقات مشابه در مورد همین بیماری، اهمیت کاربرد چنین شاخص‌هایی را در تشخیص صحیح مدل‌ها نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پیشرفت زمانی بلایت فوزاریومی سنبله گندم در گلخانه با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکی

مطالعه روند توسعه بیماری بلایت فوزاریومی سنبله (Fusarium Head Blight: FHB) در ارقام گندم فلات، تجن، زاگرس، میلان، فرونتانا، سومای تری و لاین مقاوم SHA3// SERI// NANJING 833// Lira با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکی تک مولکولی، لوجستیک، گومپرتز، لوگ- لوجستیک و ویبول در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در رقم فلات بین ضرایب تبیین (R2) مدل های مختلف تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد و تمامی مدل ه...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verifie...

متن کامل

بررسی پیشرفت زمانی بلایت فوزاریومی سنبله گندم در گلخانه با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکی

مطالعه روند توسعه بیماری بلایت فوزاریومی سنبله (fusarium head blight: fhb) در ارقام گندم فلات، تجن، زاگرس، میلان، فرونتانا، سومای تری و لاین مقاوم sha3// seri// nanjing 833// lira با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکی تک مولکولی، لوجستیک، گومپرتز، لوگ- لوجستیک و ویبول در شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. در رقم فلات بین ضرایب تبیین (r2) مدل های مختلف تفاوت قابل ملاحظه ای دیده نشد و تمامی مدل ه...

متن کامل

تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

به منظور بررسی تأثیر پتاسیم و نوع نیتروژن مصرفی بر فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان و تغییرات اسمولیتی گندم در مواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم (FHB)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح بیماری (شاهد، آلوده)، سه سطح پتاسیم (80، 100 و 120 کیلوگرم پتاسیم در هکتار) و سه منبع نیتروژن (نیت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023