تجزیه ژنتیکی صفات تولید کالوس و باززایی گیاه از کشت بساک برنج

نویسندگان

  • حمید شفیعی ثابت کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
  • على اکبر عبادى عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
  • مریم حسینى عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
چکیده مقاله:

از روش کشت بساک برای خالص کردن لاین ها و کوتاه کردن مدت زمان اجرای برنامه های اصلاح نبات استفاده می شود ولی کم بودن کارآیی تولید کالوس و گیاهچه سبز، استفاده از روش کشت بساک در برنامه های اصلاحی را محدود کرده است. لذا بررسی ماهیت ژن های کنترل کننده این صفات برای تعیین خط مشی اصلاحی و انتخاب والدین ضروری است. در این تحقیق، توارث پذیری تولید کالوس و گیاهچه سبز در کشت بساک برنج تعیین شد. از تعداد 10 ژنوتیپ حاصل از یک تلاقی دای آلل یک طرفه بین پنج ژنوتیپ خزر, سپیدرود، هاشمی، علی کاظمی و نعمت برای ارزیابی قابلیت تولید کالوس و گیاهچه سبز استفاده شد. تجزیه واریانس قابلیت ترکیب پذیری عمومی (GCA) و قابلیت ترکیب پذیری خصوصی (SCA) نشان داد بیشترین قابلیت ترکیب پذیری عمومی مثبت و معنی دار در صفات درصد گیاهچه سبز و درصد باززایی کل مربوط به ژنوتیپ های خزر و هاشمی بود. لذا این ارقام برای تولید گیاهچه سبز و تولید لاین های خالص مناسب می باشند. توارث پذیری خاص در صفات مورد بررسی کم بود. به عبارت دیگر، سهم عوامل عیرافزایشی در کنترل این صفات زیاد بود. نتایج تجزیه هیمن نیز این موضوع را تأیید نمود. لذا مشخص شد که ژن های مؤثر بر افزایش درصد گیاهچه سبز و درصد باززایی غالب بوده و بیشترین مقدار تولید گیاهچه سبز و باززایی را می توان در نسل اول (f1) تلاقی ارقام خزر و هاشمی مشاهده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

این تحقیق بمنظور ارزیابی ژنوتیپ 5 رقم برنج و بعضی از F1 های حاصل از این ارقام در کشت بساک انجام پذیرفت . واکنش این ارقام و تعدادی از آنها در ایجاد کالوس و قدرت باززایی از کالوس ها در محیط کشت های مختلف کالوس زایی بنام های FJ1 ، FJ4 ، G1 و L8 مشتق شده از محیط کشت اصلی موراشیک واسکوگ مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفتند . با بررسی و تعیین درصد کالوس های ایجاد شده ازبساک و تعداد گیاهچه های باززا...

متن کامل

بهینه‎سازی تولید کالوس و باززایی در گیاه Salsola arbuscula pall

هدف: تولید گیاه از طریق کشت بافت از نظر مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد لذا در این تحقیق بهینه‎سازی شرایط کشت به‎منظور تولید کالوس و باززایی گیاه Salsola arbuscula بررسی گردید. مواد و روش‎ها: ابتدا بذر گیاه در محیط کشت MS کشت گردید و پس از دو ماه، جداکشت‎های ریشه، ساقه و برگ گیاهان تولید شده جهت تولید کالوس در محیط کشت MS حاوی غلظت‎های مختلف از هورمون‎های 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید (...

متن کامل

تولید کالوس و باززایی گیاه Papaver pseudo-orientale در شرایط کشت درون شیشه‌

گونه Papaver pseudo-orientale از بخش Oxytona جنس Papaver منبع مهمی برای آلکالوئید‌ها مانند ایزوتبائین است. در این پژوهش تولید کالوس و باززایی درون شیشه‌ای این گونه از ریز نمونه‌های هیپوکوتیل-کوتیلدون در محیط‌کشت پایه موراشیگ و اسکوگ (MS) و گامبورگ (B5) حاوی سطوح مختلف نفتالین استیک ‌اسید (NAA)، کینتین (Kin) و یا بنزیل آدنین (BA) در دمای 20 درجه سانتیگراد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی بررسی شد. تج...

متن کامل

بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni دارای منبع گلیکوزیدهای دی‌ترپن از جمله استویوزید و گلیکوزید بوده که حدود 100 تا 300 برابر شیرین‌تر از شکر می‌باشد. به علت درصد جوانه‌زنی پایین بذور استویا، می‌توان از تکنیک کشت بافت، برای تکثیر این گیاه با ارزش کمک گرفت. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی اکسین و سیتوکینین بر کالوس‌زایی و باززایی گیاه استویا به صورت آزم...

متن کامل

القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی

همه ساله بیماری ها و به خصوص ویروس های گیاهی باعث از بین رفتن بخش عمده ای از محصولات کشاورزی می گردند. کشت مریستم یکی از مهم ترین روش های تولید گیاهان عاری از ویروس است.  هدف از این پژوهش ارائه روشی مؤثر برای القای کالوس و باززایی گیاه از کشت بافت مریستم سیب زمینی1 بوده است. ایجاد کالوس در مریستم جانبی سیب زمینی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (ms) دارای 2,4-d با غلظت های0، 5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 میل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  39- 49

تاریخ انتشار 2003-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023