تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps)

نویسندگان

  • علی رضا طالعی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: ژنتیک و بیومتری، آمار
  • محمد ضابط استادیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: ژنتیک بیومتری
چکیده مقاله:

به منظور بررسی قابلیت توارث و شناخت ماهیت عمل ژن های کنترل کننده مقاومت به سن گندم(Eurygaster integriceps) و صفات مرتبط با آن در گندم نان یک لاین مقاوم (15) و یک لاین حساس (12) تلاقی داده شدند. نسل های F1، F2 و نسل های حاصل از تلاقی برگشتی (BC1 و BC2 ) آنها بدست آمد. والدین به همراه نسل های F1 ،F2، BC1 وBC2 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کشت و برای مقاومت به سن گندم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس وزنی نشان داد که در کلیه صفات وزن دانه های سن زده، وزن کل دانه ها در سنبله های سن زده، وزن 50 دانه سن زده، وزن سنبله های سن زده و درصد سن زدگی بین شش نسل مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد. تجزیه میانگین نسل‌ها با استفاده از آزمون مقیاس مشترک نشان داد که در مقاومت به سن گندم اجزای افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش دارد، لیکن اجزای غالبیت مهمتر از افزایشی و اپیستازی می باشد. در صفت درصد سن زدگی به عنوان مهمترین صفت موثر در مقاومت، اجزای افزایشی(d)، غالبیت(h)، غالبیت × غالبیت(l) مهمتر از سایر اجزا بودند. برای صفت درصد سن زدگی میزان وراثت پذیری خصوصی نسبتا کم و میزان وراثت پذیری عمومی نسبتا بالا بود که نشان دهنده نقش بارزتر اثرهای غالبیت در مقاومت به سن زدگی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (eurygaster integriceps)

به منظور بررسی قابلیت توارث و شناخت ماهیت عمل ژن های کنترل کننده مقاومت به سن گندم(eurygaster integriceps) و صفات مرتبط با آن در گندم نان یک لاین مقاوم (15) و یک لاین حساس (12) تلاقی داده شدند. نسل های f1، f2 و نسل های حاصل از تلاقی برگشتی (bc1 و bc2 ) آنها بدست آمد. والدین به همراه نسل های f1 ،f2، bc1 وbc2 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کشت ...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps)

به منظور بررسی ژنتیک مقاومت به سن گندم 5 رقم تجاری با سطوح مختلف مقاومت در تمام ترکیبات ممکن (بدون تلاقی معکوس) در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تلاقی داده شدند. در سال بعد نتایج حاصله و والدین آنها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در همان محل کشت شدند و مقاومت آنها در دو مرحله نسبت به سن مادر و پوره‌های سن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (Eurygaster integriceps Put.) در گندم نان

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان دو لاین مقاوم 75 و 14 با دو رقم حساس سرداری و قفقاز بصورت قفقاز × 14، قفقاز × 75، سرداری × 75 و سرداری × 14 تلاقی داده شدند. نتاج BC2, BC1, F2, F1 تولید و همراه با والدین در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و توسط پوره‎های سن سه آلوده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در اوایل مرحله توسعه بذر پنج عدد سن در هر قفس که حاوی پنج ساقه گندم بود ...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (eurygaster integriceps put.) در گندم نان

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان دو لاین مقاوم 75 و 14 با دو رقم حساس سرداری و قفقاز بصورت قفقاز × 14، قفقاز × 75، سرداری × 75 و سرداری × 14 تلاقی داده شدند. نتاج bc2, bc1, f2, f1 تولید و همراه با والدین در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و توسط پوره‎های سن سه آلوده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در اوایل مرحله توسعه بذر پنج عدد سن در هر قفس که حاوی پنج ساقه گندم بود ر...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن (eurygaster integriceps)

به منظور بررسی ژنتیک مقاومت به سن گندم 5 رقم تجاری با سطوح مختلف مقاومت در تمام ترکیبات ممکن (بدون تلاقی معکوس) در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تلاقی داده شدند. در سال بعد نتایج حاصله و والدین آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در همان محل کشت شدند و مقاومت آنها در دو مرحله نسبت به سن مادر و پوره های سن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

سن گندم یکی از آفات مهم گندم در ایران محسوب می­ شود و سالانه خسارت کمی و کیفی قابل‌توجهی به این محصول وارد می کند. به‌ منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره­ های سن گندم، 25 ژنوتیپ گندم محلی در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ درصد تلفات پوره‌ها،...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 3

صفحات  481- 489

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023