تجلّیات النظریّة النسویّة فی روایة "سووشون" للروائیّة الإیرانیّة سیمین دانشور

نویسنده

  • علی جعفر جعفر طالب مرحلة الدکتوراه فی اللغة الفارسیّة وآدابها بجامعة طهران، إیران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة)

تعد الأعمال الأدبیة بمثابة إعلان عن ذات مؤلفیها و بناء على ذلک فإن کتابات المرأة هی إمتداد وجودی للذات الکاتبة. تتیح الروایة الفرصة للکاتبة کی تکشف لنا عن هویتها من خلال استعراضها لأفکارها المنبثقة من بیئتها الثقافیة و الاجتماعیة. النموذج للشخصیة هو نموذج حی یتواجد بشکل أو بآخر فی حیاة الأدیب، و یثیر ذهنه لرسم شخصیة ما و یمده بما یلزمه من أدوات و مواد خام لمساعدته على الخروج بهذه الشخصیة للنور...

متن کامل

نقد و تحلیل مضامین اجتماعی رمان سووشون (سیمین دانشور)

پژوهش حاضر با هدف شناخت فضای اجتماعی سال های پیش از انقلاب و تحلیل مسائلی هم چون نقش زنان در اجتماع، مردسالاری، غرب زدگی و حضور استعمار و خانواده با تکیه بر رمان سووشون سیمین دانشور، به روش، توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.  جامعه‌شناسی ادبیات از سویی با ادبیات و از سوی دیگر با جامعه‌شناسی در ارتباط است. در این شیوة نقد، ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با جامعه و تأثیرات متقابل ادبیات و جا...

متن کامل

راهکارهای مقابله با تنیدگی در رمان «سووشون» سیمین دانشور

طرح مباحث میان رشته‌ای و نوشتن مقالات علمی پیرامون آن‌ها، از علائق پژوهشگران در سال‌های اخیر بوده است؛ یکی از این مباحث، انعکاس علم روان‌شناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوری‌های نوین روان‌شناسی می‌باشد؛ در ادبیات فارسی، نکته‌های اخلاقی و روان‌شناسی بسیاری نهفته است که مقایسه و تطبیق آن با یافته‌های روان‌شناسی نوین امری ضروری است؛ در دیدگاه مهندسی، تنیدگی هر عامل بیرونی است که بر شیء یا جاندا...

متن کامل

النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة)

تعد الأعمال الأدبیة بمثابة إعلان عن ذات مؤلفیها و بناء علی ذلک فإن کتابات المرأة هی إمتداد وجودی للذات الکاتبة. تتیح الروایة الفرصة للکاتبة کی تکشف لنا عن هویتها من خلال استعراضها لأفکارها المنبثقة من بیئتها الثقافیة و الاجتماعیة. النموذج للشخصیة هو نموذج حی یتواجد بشکل أو بآخر فی حیاة الأدیب، و یثیر ذهنه لرسم شخصیة ما و یمده بما یلزمه من أدوات و مواد خام لمساعدته علی الخروج بهذه الشخصیة للنور....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 22

صفحات  140- 117

تاریخ انتشار 1437-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023