تحقیق در عملیات و بهینه‌سازی: گذشته، حال و آینده

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مهندسی شیمی؛ گذشته، حال و آینده آن

در این مقاله نخست مراحل شکل گیری و پیشرفت حرفه مهندسی شیمی در دویست سال گذشته ( 1960 ـ 1760 م) مرور می شود، درباره آموزش و کاربردهای  شیمی و شیمی صنعتی در اروپا به ویژه آلمان توضیح داده می شود، تأسیس دانشگاههای مهم در اروپا و آمریکا و روند پیشرفت آموزش و پژوهش در امر مهندسی شیمی در قرن بیستم به صورت تقویم نگاری ارائه و پیامدهای دو جنگ جهانی در جهت گیری مهندسی شیمی، محتوای آموزشی و کاربردهای گون...

متن کامل

طب انتقال خون گذشته، حال و آینده

  Transfusion medicine   past, present, future     Pourfathollah A.A.1,2(PhD)     1 Tarbiat Modarres University   2 Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center

متن کامل

ادجوانت‌های واکسن: گذشته، حال و آینده

ادجوانت‌ها جزء مهمی از واکسن‌ها را تشکیل می‌دهند. این ترکیبات برای افزایش ایمنی‌زایی واکسن‌ها از جمله واکسن‌های DNA و تحت واحدی (پپتیدها، پروتئین‌ها و ذرات شبه ویروس)، همچنین برای دستیابی به روش‌های جدید موجود برای پیشگیری و یا درمان بیماری‌های عفونی مزمن و سرطان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله با استفاده از 97 عنوان مقاله منتشر شده در نمایه‌نامه‌های Google scholar و PubMed بین سال‌...

متن کامل

حکمرانی و توسعه: گذشته، حال، آینده

This article ties to survey the evolution trend of development theories to demonstrate that such theories have undergone impressive transformation within the recent 60 years. The first generation of the thinkers paid attention to the macroeconomic neo-classical models and the second generation of them took various factors ranging from market mechanisms to human capital. However, the governance ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 58

صفحات  137- 158

تاریخ انتشار 2013-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023