تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان سالهای 1386- 1380

نویسندگان

  • زهرا چاوشی نجف آبادی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت استناد در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دأنشکده ادبیات دانشگاه تهران در سالهای 1370-1374 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که از لحاظ نوع مواد استناد به منابع کتابی نسبت به سایر انواع منابع بیشتر است. در بررسی زبان منابع میزان استفاده از منابع فارسی و عربی بیشتر از منابع لاتین می باشد. در خصوص موضوع استنادها: مشخص گردید...

متن کامل

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا طی سال های 1389- 1380

هدف: تعیین رفتار استنادی نویسندگان پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی و تشخیص الگوهای رفتاری، اطلاعاتی، زبانی و زمانی مورد استفاده آنهاست.روش تحقیق: این بررسی یک پژوهش کتاب سنجی( با استفاده از فن تحلیل استنادی) و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه استنادهای موجود در بخش منابع و مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا مابین سال های 1389-1380(33...

متن کامل

تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا طی سال‌های 1380 تا 1389

هدف: هدف این پژوهش، تعیین رفتار استنادی نویسندگان پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشته کشاورزی و تشخیص الگوهای رفتاری، اطلاعاتی، زبانی و زمانی مورد استفاده آنهاست.                             روش‌شناسی: این بررسی، پژوهشی کتاب‌سنجی (با استفاده از فن تحلیل استنادی) و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری پژوهش را تمامی استنادهای موجود در بخش منابع و مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد رشته کشاورزی دانشگ...

متن کامل

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه‌های کارشناسی ارشد حوزه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در سال‌های 1387-1380

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی استنادی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در دو دانشگاه شهید چمران اهواز و شیراز در طی سال‌های 1380 تا 1387 به منظور شناسایی پر استفاده‌ترین منابع اطلاعاتی به کار گرفته شده در پایان نامه‌های مورد بررسی این دو دانشگاه می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل استنادی، تعداد 20320 منابع کتابشناختی متعلق به 244 پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (144 پایان ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  56- 70

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022