تحلیل حساسیت زاویه نشانه‌روی پرتو یک آنتن آرایه فازی صفحه‌ای به خطای فاز عناصر

ثبت نشده
چکیده

چکیده: تحلیل حساسیت در آنتن آرایه فازی دوبُعدی انجام شده است. روش‌های عددی مناسب برای محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو در آرایه دوبُعدی بررسی شده است. روش عددی مورد استفاده با محاسبه فاکتور آرایه بهصورت عددی و محاسبه زاویه نشانه‌روی پرتو مورد تایید قرار گرفته است. انحراف زاویه نشانه‌روی پرتو در اثر اختلال فاز هریک از عناصر آرایه بهدستآمده و نشاندادهشده که خطای فاز عناصر پیرامونی نسبت به عناصر میانی تاثیر بیشتری بر خطای زاویه نشانه‌روی پرتو آرایه دوبُعدی دارد. این مساله از این جهت که با دانستن این مطلب می‌توان فازدهی عناصر پیرامونی را نسبت به عناصر میانی با دقت بیشتر و خطای کمتری انجام داد، دارای اهمیت است. بهعنوان مثال می‌توان در انتخاب شیفت‌دهنده‌های فاز این نکته را مدّ نظر قرار داد و اگر دو نوع شیفت‌دهنده فاز با کیفیت مختلف از نظر خطای شیفت فاز داشته باشیم، شیفت‌دهنده‌های فاز با کیفیت بالاتر و خطای کمتر را برای عناصر پیرامونی که دارای حساسیت بیشتری هستند و شیفت‌دهنده‌های فاز با کیفیت کمتر و خطای بیشتر (و قطعاً قیمت کمتر) را  برای عناصر درونی آرایه مورد استفاده قرار میدهیم.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

One of the important issues in many of array systems such as Radar, Sonar, Mobile, and satellite telecommunications is the estimation of DOA of narrowband received signal. CRB is very important in evaluation of parameter estimation. CRB is the lower bound estimation error variance for any unbiased estimation. In this paper, the array antenna with equal distance arrays is extended in two separat...

متن کامل

تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای

در این مقاله ابتدا حد پایین برای واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن‌های آرایه‌ای با استفاده از روش CRB بررسی می‌شود. سپس با تعمیم آن، واریانس خطای تخمین زاویه سیگنال دریافتی در آنتن آرایه‌ای با دو زیرآرایه جداگانه محاسبه می‌گردد. مشاهده می‌شود که در یک آرایه، هر چه اندازه آرایه بزرگتر شود، دقت تخمین افزایش می‌یابد ولی قیمت آرایه و همچنین پیچیدگی سیستم نیز بالا می‌رود. به همین دلیل ...

متن کامل

تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک

تمامی آنتن‌های آرایه فازی دارای یک خطای فاز نسبی ناشی از تفاوت مسیر بین هر کانال هستند. همچنین خطای موقعیت در المان‌های تشعشعی آرایه به دلیل فرایندهای ساخت و مونتاژ به وجود می‌آید. این خطاها به صورت خطاهای فاز قیاسی برای هر کانال المان‌های آرایه محسوب شده و بنابراین باعث کاهش بهره آنتن، افزایش سطوح لوب فرعی و انحراف در راستای پرتو می‌شوند. در این مقاله به جهت بهبود عملکرد آنتن در حضور خطاهای فا...

متن کامل

تصحیح خطای فاز ناشی از خطاهای مکانیکی در آنتن‌های آرایه فازی فعال برپایه‌ی الگوریتم PSO

هر کانال آنتن آرایه فازی به طور ذاتی دارای خطاهای دامنه و فاز است. بررسی اثر خطاهای مکانیکی بر روی عملکرد تشعشعی آنتن‌های آرایه فازی فعال، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله دو نوع خطای مکانیکی به نام‌های خطای اعوجاج ساختاری آنتن و خطای تصادفی در چینش المان‌های تشعشعی مورد بررسی قرار می‌ گیرد و رابطه‌ی بین خطای مکانیکی با عملکرد الکترومغناطیسی آنتن ارائه می‌ شود. خطاهای مکانیکی باعث تول...

متن کامل

بهینه‌سازی هندسه آرایه برای شکل‌دهی ‌پرتو در سیستم‌های آنتن هوشمند

چکیده – در این مقاله تاثیر چینش عناصر آرایه، به عبارت دیگر ساختار هندسی آرایه در کیفیت الگوریتم ماکزیمم کردن نسبت سیگنال به تداخل برای شکل‌دهی پرتو بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که جا‌به‌جایی محل عناصر می تواند تغییرات قابل توجهی در شکل پرتو ایجاد کند. برای رسیدن به این مقصود هندسه های مختلف دو و سه بعدی با تعداد چهار عنصر در آرایه برای حالتی که یک سیگنال اصلی و دو سیگنال تداخلی وجود دارد، با هم م...

متن کامل

ارائه یک روش کاربردی جهت کالیبراسیون آنتن های آرایه فازی

چکیده: امروزه آنتن های آرایه فازی از جدیدترین، پرکاربردترین و پیشرفته ترین نوع آنتن ها به خصوص در صنایع نظامی محسوب می شوند. در این مقاله یک روش عملی و ساده جهت اجرای فرآیند کالیبراسیون اولیه فاز برای یک آنتن آرایه فازی صفحه ای به ابعاد 21×21 (441 تک آنتن) که در آن از تغییردهنده های فاز فریتی استفاده گردیده، ارائه شده است. در این روش فرض بر این است که تغییردهنده های فاز فرتی علی رغم این که از ی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  33- 40

تاریخ انتشار 2015-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021