تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان براساس مدل لایب کوال

نویسندگان

  • حسن اشرفی ریزی
  • زهرا کاظم پور
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز از نظر کاربران بر اساس مدل لایب کوال

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز با استفاده از مدل لایب کوال می‌باشد. روش شناسی: روش پژوهش کاربردی است و مبنای پیمایش آن پرسشنامه مدل لایب کوال مشتمل بر 28 شاخصه در قالب سه بعد (تأثیر گذاری خدمات، کنترل خدمات و کتابخانه به عنوان یک مکان و فضا) است. جامعه آماری پژوهش11927 نفر از کاربران کتابخانه مرکزی بوده است که 375 نفر از کاربران به روش نمونه تصادفی انتخاب شده و ...

متن کامل

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز از نظر کاربران بر اساس مدل لایب کوال

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی تبریز با استفاده از مدل لایب کوال می‌باشد. روش شناسی: روش پژوهش کاربردی است و مبنای پیمایش آن پرسشنامه مدل لایب کوال مشتمل بر 28 شاخصه در قالب سه بعد (تأثیر گذاری خدمات، کنترل خدمات و کتابخانه به عنوان یک مکان و فضا) است. جامعه آماری پژوهش11927 نفر از کاربران کتابخانه مرکزی بوده است که 375 نفر از کاربران به روش نمونه تصادفی انتخاب شده و ب...

متن کامل

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل شکاف لایب کوال

مقدمه : کتابخانه های بیمارستانی سهم مؤثری در اشاعه اطلاعات پزشکی به عهده دارند. لذا ارزیابی کیفیت خدمات این کتابخانه ها به خاطر نقشی که در پیشبرد خدمات بهداشتی درمانی ایفا می کنند ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های بیمارستانی وابسته به تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان  براساس مدل تحلیل شکاف (لایب کوال) بود. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نو...

متن کامل

سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دید کاربران با استفاده از مدل لایب کوال

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه کاربران، با استفاده از مدل لایب کوال در سه سطح حداقل، حداکثر و واقعی انجام گرفته است. روش پژوهش: پژوهش حاضر مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. داده ها از طریق پرسشنامه لایب کوال جمع آوری گردید. روش نمونه گیری بصورت تصادفی و حجم نمونه از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجی و مورگان تعداد 224 نفر تعیین...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  71- 83

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022