تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

فناوری زیستی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش اثرات زیست‌محیطی کشاورزی و اثرات تغییر اقلیم، کاهش فقر و گرسنگی نقش مهمی را ایفا می‌نماید. باوجوداینکه سازمان‌های تحقیقاتی باید از طریق همکاری با صنعت اقدام به تجاری‌سازی تحقیقات خود نموده و آن‌ها را به محصولات کاربردی تبدیل نمایند، اما اغلب آن‌ها تنها در مجلات علمی منتشرشده و قابل‌استفاده برای مصرف‌کنندگان نیستند. هدف از پژوهش پیش رو شناسایی و دسته‌بندی متناسب عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران از دیدگاه محققان بود. داده‌ها به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSSWin16 انجام گردید. حجم نمونه، 170 نفر از محققان فعال درزمینة فناوری زیستی مراکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که به ترتیب عوامل پنج‌گانه زیرساختی، سیاست‌گذاری، اقتصادی، ترویجی- اطلاع‌رسانی و آموزشی- منابع انسانی، عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران از دیدگاه محققان می‌باشند و درمجموع ۵۳/۴2 درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین نمودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عامل‏های مؤثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مرکزهای تحقیقات و آموزش کشاورزی شمال و شمال غرب کشور

ببـرای توفیـق در زمینـه فنــاوری زیســتی نیــاز بــه نیــروی انســانی آموزش‏دیده در همه بخش‏ها وجـود دارد. آمـوزش جامـع، پیـش نیـاز تربیـت نیروی انسانی اسـت. هدف این پژوهش، شناسایی عامل‏های موثر بر الزام‏های آموزشی توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 421 تن از محققان 14 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بودند که بر مبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 201 نفر برآ...

متن کامل

تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

مراکز تحقیقاتی از اجزای مهم بخش نظام تحقیق و توسعه نوآوری و فناوری کشور محسوب می ­شوند و جایگاه مهمی در زمینه‏یگسترش مرزهای دانش و فناوری و حل مشکلات علمی کشور دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از 421 نفر از مح...

متن کامل

نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان

ارتقای نگرش نسبت به مسایل محیط زیست و در نظر گرفتن آن به عنوان یک ی از سرمای ههای ملی، منجر به استفادهاز فناوری زیستی در راستای توسعه پایدار شده است. هدف این تحقیق علی - ارتباطی بررسی و تبیین نقش آموزشکشاورزی و اطلاع رسانی موثر بر توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان بود. جامع هی آماری مورد بررسی97 تن متخصصان فناوری زیستی مرکز های دانشگاهی و تحقیقاتی استان تهران بودند که با استفاده از ج...

متن کامل

تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی از دیدگاه محققان

هدف اصلی این پژوهش تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی بود. روش تحقیق تحلیلی ـ تبیینی و جامعه آماری شامل 190 نفر از محققان مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی وزارت جهادکشاورزی بود که با توجه به جدول مورگان 128 نفر آنان به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اعتبار(روایی) ابزار تحقیق را صاحبنظران در این زمینه تآیید کردند و برای تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنام...

متن کامل

تحلیل عاملی استلزامات به کارگیری رهیافت FSR/E در شرایط ایران از دیدگاه کارشناسان ترویج و محققان کشاورزی

در ایران طبق شواهد تجربی و یافته‌های تحقیقاتی، رهیافت‌های متعارف تحقیق و ترویج کشاورزی در راستای تدوین و پی‌گیری راهبردهای پایدار نظام‌های کشاورزی در یک زمینه متنوع با ناکامی روبرو شده‌اند. رهیافت تحقیق و ترویج در نظام‌های زراعی (FSR/E) فرآیندی پویاست که به منظور افزایش پیامدهای مثبت تلاش‌های نظامند تحقیق و ترویج کشاورزی طراحی شده است. یکی ازویژگی های این رهیافت جهت‌گیری آن به سمت مناطق محروم ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 3

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2018-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023