تحلیل عدم قطعیت متغیرهای مدل هیدرولوژیکی بارش-رواناب HEC-HMS با استفاده از روش GLUE در حوضه آبریز سد دز

نویسندگان

  • محمود ذاکری نیری گروه مهندسی عمران، واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اسلامشهر، ایران
  • محمودرضا معقولی دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اسلامشهر، ایران
چکیده

این مطالعه، کاربرد روش عمومی عدم قطعیت تشابهات (GLUE) را برای واسنجی خودکار مدل معروف HEC-HMS نشان می‌دهد. برای این منظور روش GLUE جهت واسنجی مدلتوسعه‌یافتهHEC-HMS، برای حوضه سد دز در جنوب غرب ایران استفاده شد. از سه رخداد انتخاب‌شده اولین رخداد برای واسنجی مدل؛ سپس تمام رخدادها برای آنالیز عدم قطعیت و حساسیت توسط GLUE استفاده شدند. واسنجی مدل نشان داد که مدل توسعه‌یافته با ضریب R2ونش-ساتکلیف به ترتیب 09 و 0.887 مدلی مناسب برای شبیه‌سازی سیلاب است. آنالیز حساسیت مدل، بر اساس چهار متغیر روش Green Ampt نشان داد که مدل،حساسیتمشابهی را به یک متغیر در رخدادهای مختلف نشان نمی‌دهد؛ برای مثال هدایت هیدرولیکی اشباع بیشترین تأثیر را بر مدل سیلاب 1 داشت و مدل سیلاب 3 نیز نسبت به مکش جبهه اشباع و تخلخل خاک حساسیت بیشتری نشان می‌داد. آنالیز عدم قطعیت، با استفاده از توزیع پسین حاکی از عدم قطعیت تخمین بعد از در نظر گرفتن اطلاعات ایجادشده توسط سیلاب‌های مختلف بود. روی‌هم‌رفته، آنالیز GLUE نشان داد که به دلیل منابع خطای متعدد عدم قطعیت عمده‌ای در مدل هیدرولوژیک وجود دارد.همچنین این روش می­تواند برای واسنجی مدل­های هیدرولوژیک مانند HEC-HMS مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عدم قطعیت در برآورد سیلاب با مدل HEC-HMS در حوضة آبریز سد جامیشان

برآورد سیلاب با عدم قطعیت‌هایی ناشی از تغییرات متغیرهای ورودی مدل بارش- رواناب مانند بارش، پارامترهای مدل مانند تلفات و ساختار مدل همراه است. برآورد سیلاب طراحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های متغیرهای تصادفی مؤثر بر آن، یکی از مباحث مهم در طراحی سازه‌های هیدرولیکی است. در این تحقیق، با استفاده از مدل آماری تولید بارش (RPG)، مدل بارش-رواناب HEC-HMS و روش مونت کارلو، عدم قطعیت متغیرهای ورودی مدل ب...

متن کامل

تحلیل عدم قطعیت در برآورد سیلاب با مدل hec-hms در حوضة آبریز سد جامیشان

برآورد سیلاب با عدم قطعیت هایی ناشی از تغییرات متغیرهای ورودی مدل بارش- رواناب مانند بارش، پارامترهای مدل مانند تلفات و ساختار مدل همراه است. برآورد سیلاب طراحی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های متغیرهای تصادفی مؤثر بر آن، یکی از مباحث مهم در طراحی سازه های هیدرولیکی است. در این تحقیق، با استفاده از مدل آماری تولید بارش (rpg)، مدل بارش-رواناب hec-hms و روش مونت کارلو، عدم قطعیت متغیرهای ورودی مدل ب...

متن کامل

شبیه سازی پیوسته بارش-رواناب حوضه ی شهرچای ارومیه با استفاده از مدل HEC-HMS

چکیده در محاسـبات هیدرولوژیکی یـک حوضه تعیین ارتباط بین بارش- رواناب بسیار مـهم است. محاسبه­ی دقیق بارش­-رواناب در سطح حوضه به شناخت مؤلفه­ها و متغیرهای شکل­دهنده­ی آن و همچنین استفاده از یک مدل مناسب وابسته است. در این مطالعه، بارش-رواناب پیوسته­ی حوضه­ی شهرچای ارومیه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS شبیه­سازی شد. برای این منظور ابتدا مدل حوضه­ی آبخیز با استفاده از نقشه­ی DEM منطقه­ی مور...

متن کامل

شبیه‌سازی بارش- رواناب و تخمین سیل در حوضه‌ی آبریز خرم‌آباد با مدل HEC–HMS

    فرآیند بارش- رواناب یک حوضه‌ی آبریز عمدتاً تحت تأثیر شرایط هیدرولوژیکی، ژئومورفولوژی و اقلیم منطقه می‌باشد. یکی از عمومی‌ترین روش­ها برای شناخت فرآیند بارش رواناب شبیه­سازی آن با استفاده از مدل­های هیدرولوژیکی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل HEC–HMS فرآیند بارش– رواناب حوضه آبریز خرم‌آباد شبیه‌سازی شد و مورد واسنجی قرار گرفت نتایج نشان داد که سازگاری خوبی...

متن کامل

شبیه‌سازی پیوسته فرآیند بارش- رواناب با بکارگیری مدل تلفات SMA در حوضه ابوالعباس با استفاده از مدل HEC-HMS

آگاهی از توان طبیعی تولید رواناب در حوضه‌های آبریز یکی از نیازهای اساسی جهت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از رواناب می‌باشد. در این مقاله، از مدل HEC-HMS به همراه مدل تلفات محاسبه رطوبت خاک (SMA) که قابلیت شبیه‌سازی پیوسته جریان را دارد به عنوان یک مدل مفهومی جهت شبیه‌سازی جریان در حوضه آبریز ابوالعباس استفاده گردید تا سهم جریان پایه و رواناب مستقیم در رواناب کل مشخص گردد. با تفکیک سهم جری...

متن کامل

مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC – HMS در برآورد بارش – رواناب در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات

یکی از روشهایی که در زمینه های مختلف علمی استفاده شده و می تواند فرایند پیچیده بارش – رواناب را شبیه سازی کند، استفاده از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی است. هدف این تحقیق بررسی کارآمدی شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی فرایند بارش- رواناب و مقایسه نتایج آنها با مدل HEC – HMS در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات در استان یزد است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بارندگی روزانه به همراه دبی روزانه و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 49

صفحات  51- 66

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021