تحلیل علیت بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران

نویسندگان

  • حمید آماده استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
  • حمیدرضا ارباب عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار، هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه اجتماعی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران است. در این مطالعه با استفاده از دادههای آماری سالهای 1388-1357 به بررسی رابطه علیت گرنجری به سه روش هیسائو، تودا و یاماموتو و آزمون کرانه‌ها مبتنی بر رهیافت ARDLپرداخته شده است. داده‌های سرمایه اجتماعی از مقاله سعادت (1387) استخراج شده و  نتایج حاصل نشان می‌دهد براساس هر سه آزمون انجام شده، رابطه علیت از طرف سرمایه اجتماعی به انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98

با توجه به رشد همزمان فعالیتهای صنعتی و آلودگی هوا، بررسی رابطه متقابل این دو متغیر میتواند در برنامهریزی و تبیین سیاستهایحفظ محیطزیست حایز اهمیت باشد. در این مقاله، با استفاده از آزمون استاندارد علّیت گرنجر و آزمون علیت گرنجر هیشائو، رابطه علّیتبین انتشار گاز دیاکسیدکربن بهعنوان شاخص آلودگی هوا و ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای 1110الی 1139مورد بررسی قرارگرفته است. دادههای این م...

متن کامل

برآورد میزان بهینه مالیات سبز بر انتشار دیاکسیدکربن در صنعت سیمان ایران

یکی از چالشهای فراروی دولتها در این قرن، بحرانهای محیطزیستی میباشد. دولتها و سیاستگذاران با سیاستها و برنامههای خوودتلاش میکنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیطزیست فایق آیند و آثار منفوی و زیوانبوار کارکردهوا و عکلکردهوای انسوان بورمحیطزیست را کاهش دهند. یکی از راههای کنترل و کاهش تخریب محیطزیسوت، اسوتفاده از اباارهوا و روشهوای اقتصوادی مویباشود.بنابراین مطالعه حاضر با ...

متن کامل

بررسی رابطه علیت گرنجری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیـا سـرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تأثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شـود یـا بـه عنـوان یـک کـالای سـرمایه ای محسوب شده و دارای تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی است . این مسئله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفـتخیـز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان...

متن کامل

تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه اجتماعی، یعنی متغیر های X شامل مولفه شناختی، رابطه ای و ساختاری و مولفه های سواد اطلاعاتی کارکنان، یعنی متغیر Y شامل تشخیص نیازهای اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و استفاده موثر از اطلاعات برای تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام شده است تا بتوان الگوی مناسب روابط بین مجموعه متغیر های کانونی سواد اطلاعاتی را تعی...

متن کامل

بررسی رابطه‌ی علیت بین بیکاری و سلامت در ایران

Background and aims: Health is one of the most important assets of a man that has allowed him to develop his full potential. If this capital is eroded or not fully developed, it could be weakened human physically and mentally. On the other hand, the phenomenon of unemployment is a social and economic hardship that fallowed several negative effects and people personal life are strongly influence...

متن کامل

تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان

هدف پژوهش، تحلیل رابطه بین هوش اجتماعی با سرمایه اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 7132 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه­ای، 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامه هوش اجتماعی با 21 گویه، پر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  1- 24

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023