تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی

نویسندگان

  • رسول شمس نصرتی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.
  • سید حسن سیدترابی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
  • محمدرضا شاد منامن استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران.
چکیده مقاله:

در میان شاعران عارف مسلک عصر صفوی، رضی­ الدین آرتیمانی به سبب آفرینش ساقی­ نامه شهرت ویژه­ای دارد. از یک سو، مضامین عرفانی و از سوی دیگر اندیشه­ های مذهبی و ارادت وی به تشیع، آراء و نظرات او را قابل تأمل کرده است. هدف مقالة حاضر آن است تا نشان دهد ابژة می علاوه بر کارکرد متداول آن، در ساقی­ نامه وظیفة مضاعفی ایفا می­ کند. می و وابسته­ های آن بیانگر بسیاری از معانی و پیام­ های فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی است. بررسی دلالت­ های ضمنی و پنهان آن می­ تواند برخی از مسائل نهفته در فرهنگ آن دورة ایران را روشن سازد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و تأمل در تک­تک ابیات ساقی­ نامه به بررسی تأثیر ایدئولوژی حاکم بر سرودة آرتیمانی خاصه می و متفرعات آن پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که آرتیمانی به دلیل همراهی با دستگاه شیعه­پرور صفوی علاوه بر کاربرد معانی رایج می، تلاش کرده با اندک تغییر ماهیت، رویکرد و رنگ مذهبی نیز بدان ببخشد. وی برای تصویر اندیشه منحصر به فرد خود نه مانند صوفیان افراطی و نه مانند فقیهان متعصب عمل کرده بلکه با ایجاد تعادل بین ماده و معنا، دنیا و آخرت به نوعی از عرفان متعادل شیعی دست یافته است. او از یک سو در خلسة مستی هوشیاری و از سوی دیگر در پی نجات مخالفان یعنی شیخان و زاهدان ریایی از جهل و مستی بی­خبری بوده است. درک این رهیافت اهمیت نگرش آرتیمانی را به عنوان یک شاعر عارف در عصر فرقه­ بازی­ ها و افراط­گرایی ­ها نشان می­ دهد و شعرش را قابل اعتنا می­ سازد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موسیقی شعر رضی الدین آرتیمانی

موضوع پژوهش پیش رو، بررسی موسیقیِ شعر «رضی الدین آرتیمانی» است. موسیقی شعرِ شاعر را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده ایم. نخست : «موسیقی بیرونی» یعنی وزن شعر و بحر عروضی آن. دوم : «موسیقی کناری» یا همان قافیه و ردیف. سومین جلوه ی موسیقی شعر او را از نظر «موسیقیِ درونی» شامل تکرارها، توازن ها و جناس هاوسجع ها مورد بررسی قرار داده ایم و چهارمین بخش هم پرداختن به «موسیقی معنوی» در شعرِ اوست که به برر...

15 صفحه اول

ماهیت و جایگاه انواع اعتماد اجتماعی درگرشاسب نامۀ اسدی طوسی

اعتماد یکی از جنبه­های مهم روابط انسانی است و از لحاظ اجتماعی پیش شرط عمده­ای برای موجودیت هر جامعه­ای شمرده می شود؛از این رو مبحث عمده­ای از نظریه­ی سرمایه­­ی اجتماعی مبتنی بر مقوله­­ی اعتماد است.این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به بررسی برخی از داستان­های گرشاسب­ نامه می­پردازد و در آن اعتماد به عنوان یکی از مؤلفه­های سرمایه­­ی اجتماعی مورد کاوش قرار می­گیرد،از این جهت که ادبیات حماسی به عنوا...

متن کامل

نیشابوری ای در سمرقند زندگی و آثار رضی الدین نیشابوری

رضی الدین نیشابوری از از نویسندگان و دانشمندان قرن ششم هجری است. سال ولادت او در منبعی ذکر نشده؛ اما تقی الدین کاشی تاریخ وفات وی را 598ق ضبط کرده است. دربارۀ منشأ و مولد او نیز باید گفت که باوجود اقامتش در بخارا، قزوینی اصل او را نیشابوری می داند. در این مقاله به استادان، شاگردان، مذهب، مقام علمی و ادبی، تخلص شعری و سفر های رضی الدین پرداخته شده و دربارۀ تصوف و به عبارتی صوفی بودن یا نبودن او ...

متن کامل

بررسی نظرات قطب الدین رازی و خواجه نصیر الدین طوسی در باب ماهیت تصدیق

دو تفسیر اصلی برای تصدیق وجود دارد نخست تفسیری است که ما آنرا تفسیر اسنادی تصدیق خواهیم خواند و دیگری تفسیری است که می توان آن را اذعان به واقعیت داشتن معنای قضیه نامید مطابق تفسیر نخست تصدیق عبارت از نسبت دادن چیز یبه چیزی (جعل الشی شیئا) است این تفسیری است که به حکما منسوب است و خواجه نصیرالدین طوسی به دفاع از آن پرداخته است تفسیر دوم نظری است که ابن سینا و بهری پذیرفته اند و قطب رازی در براب...

متن کامل

شرح دشواری های کتاب مکارم اخلاق رضی الدین نیشابوری

کتاب مکارم اخلاق اثر رضی الدین ابوجعفر محمد نیشابوری از جمله کتابهایی است که در زمینه ی اخلاق نوشته شده است. نویسنده این کتاب را به 40 باب تقسیم می کند و در هر باب در قالب حکایات مختلف از رذایل و فضایل اخلاقی سخن به میان می آورد. پایان نامه ی حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه ی متن پژوهی انجام شده است، در سه فصل به شرح و تحلیل دشواری های این کتاب می پردازد. فصل اول کلیات، شامل ِمقدمه و معرف...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 45

صفحات  211- 238

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023