تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

نویسنده

چکیده مقاله:

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3D) از نرم افزار ANSYS که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنشی و اندرکنش بال ستون – ورق پیشانی در نواحی تماس , در این مطالعه لحاظ می شوند. رفتار کلی گشتاور – چرخش , هم در شرایط اولیه پیچاندن دستی و هم پیش کشیده مورد بحث قرار گرفته و با آزمایشات مقایسه می شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله پس از نگاهیس گذرا به رفتار اتصالات در سازه های فولادی اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز تعریف و رفتار آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس لزوم استخراج منحنی های لنگر – دوران برای این اتصال بیان می شود . با ساخت مدل اجزاء محدود ، اثر پارامترهای مختلف بر رفتار اتصال بررسی می شود و در نهایت با استفاده از روش رگراسیون چند متغیره خطی چهار ثابت رابطه ریچارد – ابوت بر حسب پارامتر های موث...

متن کامل

رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله پس از نگاهیس گذرا به رفتار اتصالات در سازه های فولادی اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز تعریف و رفتار آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس لزوم استخراج منحنی های لنگر – دوران برای این اتصال بیان می شود . با ساخت مدل اجزاء محدود ، اثر پارامترهای مختلف بر رفتار اتصال بررسی می شود و در نهایت با استفاده از روش رگراسیون چند متغیره خطی چهار ثابت رابطه ریچارد – ابوت بر حسب پارامتر های موث...

متن کامل

ارزیابی اثر جنس مصالح بر رفتار پس از آتش اتصالات صلب پیچی با ورق انتهایی

اتصال تیر به ستون نقش بسیار مهمی در رفتار سازه­های فولادی تحت بارهای مختلف دارد. اتصال صلب در قاب­­های خمشی فولادی،  نقش ویژه­ای در رفتار این سازه­ ها دارد. هم­چنین مقاومت و پایداری این اتصالات تحت اثر آتش­سوزی می­تواند حائز اهمیت باشد. در این میان، جنس فولاد مصرفی در اتصال بسیار مهم و بررسی آن ضروری به نظر می­رسد. در این مقاله رفتار 9 اتصال خمشی فولادی با ورق انتهایی فولادی تحت اثر حرارت­های م...

متن کامل

مقایسه‌ی روش‌های تحلیل عددی آسیب پیش‌رونده در اتصالات پیچی کامپوزیتی و ارایه مدلی جدید برای تحلیل اتصالات پیچی

اتصالات به‌علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال (جنس، هندسه و شرایط مرزی)، یکی از مهم‌ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. تحلیل عددی تمامی اتصالاتی که در یک سازه‌ی بزرگ وجود دارد کار زمان‌بر و پر هزینه‌ای است. استفاده از معیارهای مناسب برای یافتن بحرانی‌ترین اتصال مکانیکی در مدل‌سازی دقیق اتصالات سازه‌های بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 1998-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023