تحلیل کانونی روابط بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی تهران

نویسندگان

  • شعله لیوارجانی استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،واحدتبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت با خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی تهران انجام گرفت. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شرق تهران است که از این جامعه آماری 340 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون (1977)، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970)، پرسشنامه اهمال‌کاری سولومون و راثبلوم(1384) و مقیاس خودناتوان‌سازی ادوارد ای.جونز ( 1979) پاسخ دادند. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین اضطراب امتحان با خودناتوان سازی و اهماکاری تحصیلی وجود دارد و راتباط منفی و معنی داری بین انگیزش پیشرفت و خودناتوان سازی و اهماکاری تحصیلی وجود دارد.نتایج همبستگی کانونی نیز نشان داد که انگیزش پیشرفت به‌طور منفی و اضطراب امتحان به‌طور مثبت اهمال‌کاری و خودناتوان‌سازی دانشجویان را پیش بینی می‌کند. نتایج پژوهش حاکی از اینست که با افزایش انگیزش پیشرفت و کاهش اضطراب امتحان می توان خود ناتوان سازی و اهمال کاری تحصیلی دانشجویان را کاهش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط کمال گرایی و اضطراب امتحان با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کمال گرایی و اضطراب امتحان با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بود. از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. از میان دانشجویان کارشناسی 385 نفر (189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم، پرسشنامه کمال گرایی هویت و فلت و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر را تکمی...

متن کامل

آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبر دهای مقابله، هیجا نهای پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روابط ساختاری بین باورهای خودکارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبرد های مقابله ای،هیجان های پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان انجام شد. روش: در مطالعة همبستگی حاضر، 397 دانشجو) 172 پسر و 225 دختر( که با استفاده از روش نمون هگیری چندمرحله ای انتخاب شدند به مقیاس اهما لکاری تحصیل ی )سولومونو راثبلوم، 1984 (، پرسشنامه راهبردها یهای ...

متن کامل

خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی و اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه برداری مرحله ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند میانگین نمره های پسران بیشتر از دختران است. مقایسه هنجاریابی نمره های برای اهمال کاری در کنش وری تحصیلی نیز نشان داد در تمام موارد نمره ها از هنجا...

متن کامل

رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای 250 نفری از دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های دولتی شهر آمل، از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه‌های اضطراب امتحان، کمال‌گرایی چند بعدی، و انگیزش پیشرفت ارزیابی شدند. داده‌ها به روش‌های آماری...

متن کامل

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان

هدف از پژوهش حاضر پیش‎بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال‎گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از بین دانشجویان کارشناسی تعداد 385 نفر (189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه­ای به‎عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس اهمال‎کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، پرسش‎نامه کمال‎گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامــه اضـطرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023